Gwyliau a Gwyliau FARMER WET RICE FARMER - Adran 1

Hits: 410

HUNG Nguyen Manh1

Gŵyl yr enw: “Duw Amaethyddiaeth dod i lawr i’r caeau ”

    Daeth gwareiddiad reis gwlyb wedi dod â grawn persawrus reis gludiog i Fietnam, a ddefnyddir i wneud cacennau glutinous sgwâr a dwmplenni reis glutinous, tra bod ffermio wedi dod â'r genedl hon at ei chariad at y meysydd reis, y byfflo, a'r aradr. O'r ffaith hon, tarddwch lawer o arferion reis sy'n ymwneud â'r Tết gwyliau a gwyliau yng Ngogledd Canolbarth Lloegr, rhanbarth sydd â chysylltiad agos â ffermio.

     At Hải Hưng, mae rhai ardaloedd yn dathlu seremoni yn ystod y mis lleuad cyntaf i groesawu'r Duw Amaethyddiaeth pwy sy'n dod i lawr i'r caeau8. Rôl y Duw Amaethyddiaeth yn cael ei ymddiried i hen ddyn iach sy'n byw yn yr ardal; mae'n gwisgo tiwnig o seremoni ac esgidiau sawdl melfed, ac mae wedi'i gysgodi o dan ymbarél. Ar ôl clywed synau byrlymus y drymiau, mae'r Duw Amaethyddiaeth "trodd i fyny ei drafferthion, tynnu ei esgidiau sawdl melfed i ffwrdd”Ac aeth i lawr i'r cae reis i blannu hadau ar rych. Wedi hynny, taflodd y pentrefwyr ddŵr ar y Duw Amaethyddiaeth, a pho fwyaf y Da gwlychu, po fwyaf yr oedd y pentrefwyr yn hapus wrth iddynt freuddwydio am flwyddyn newydd gyda digon o ddŵr ar gyfer y caeau reis a llawer o gnydau da.8

Yr ŵyl “Crefft yn cyflwyno”

     Ar y pedwerydd diwrnod Tết, Y Sài Đồng pentref (Gia Lâm - Hà Nội) A'r Bích Đại pentref (Vĩnh Phú) yn arfer trefnu “cyflwyno crefft”Gwyl. Pan fydd y drymiau'n atseinio ar gwrt y tŷ cymunedol, mae hen ffermwr yn arwain byfflo allan i'r cae (mewn rhai lleoedd, mae'n fater o byfflo dilys mewn mannau eraill mae'r byfflo wedi'i orchuddio â gwellt) ynghyd â dyn ifanc i ddechrau aredig y tir.

    Nesaf daw merch ifanc yn hau hadau reis yng nghanol lloniannau'r pentrefwyr, gan goleddu'r gobaith y bydd ffermio yn esgor ar gnydau da a bydd ganddyn nhw ddigon o indrawn, tatws a paddy. Tua diwedd yr ŵyl, mae'r llafurwr fferm ifanc yn tynnu'r tiwnig ac yn datgelu ei hun i fod yn ferch ifanc hyfryd, tra bod y ferch hau, ar ôl tynnu ei thiwnig, yn troi allan i fod yn fachgen ifanc; mae'r senario o fachgen yn cuddio ei hun fel merch a merch yn fachgen yn achosi i awyrgylch yr wyl fod yn fwy annisgwyl a diddorol.

Seremoni yn Urddo'r Tymor Ffermio

    Mae'r seremoni i urddo'r tymor ffermio yn cael ei chynnal ar ôl i'r pentrefwyr ddathlu'r seremoni i ostwng y Polyn, ar yr union foment honno mae'r prif weinidog yn tynnu ei seremonïol, mae gwisg yn gwisgo tiwnig brown, yn gwisgo twrban wedi'i glymu gyda'r ddau ben wedi'i droi i fyny, a gwregys coch yn ei ganol. Yna, mae'n arwain byfflo braster, wedi'i hyfforddi'n dda iawn i aredig, i gae reis a bennwyd ymlaen llaw - heb fod yn rhy bell i ffwrdd o'r man addoli.

     Gan gyrraedd y maes reis, mae'n defnyddio ei law i rwbio ar gefn a phen-ôl y byfflo, yna amgylchynu ei wddf, wrth edrych arno'n annwyl. Mae'n rhoi ychydig o gacennau reis glutinous i'r byfflo, ac ar ôl iddo orffen bwyta, mae'n gosod yr iau ar ei wddf yn gyson ac yn cynnal y byfflo yn hamddenol a fydd yn aredig ychydig o linellau syth i gyfeiriad wedi'i osod ymlaen llaw. Tra bod y byfflo yn gweithio, mae'r drymiau a'r gongiau'n atseinio, yng nghwmni cerddorfa'r wyth offeryn a gweiddi'r pentrefwyr, gan beri i'r olygfa edrych fel llwyfan awyr agored.

     Mae'r ddelwedd uchod yn dal i fodoli mewn rhai ardaloedd - Mewn rhai mannau - fel yn Thanh Hoa - yr Dechreuad Seremoni y Tymor Ffermio yn cael ei gyfuno â'r Seremoni i addoli'r Duw Amaethyddiaeth ac yn cael ei ddathlu ar y diwrnod sy'n urddo'r tymor gwyliau, gyda'r nod o ddymuno i'r cnydau fod yn rhai da ac, ar yr un pryd, dangos diolchgarwch pobl tuag at y brenin sydd wedi dysgu pobl i drawsblannu, aredig y tir, a chynhyrchu padlau a thatws melys. . Eithr, y Seremoni sy'n sefydlu'r Tymor Ffermio9 hefyd yn atgoffa pobl, gan fyw diolch i badlwyr, bod yn rhaid iddynt werthfawrogi ffermio a gofalu am byfflo ac ychen sy'n ffrindiau da ffyddlon iddynt.

Seremoni Sefydlu Mynydd

     Mae'r seremoni hon yn gyffredin iawn yn rhanbarth hanner mynyddig y canolbarth ac yn yr ardaloedd mynyddig - yn enwedig o ran pobl sy'n gweithio fel coedwyr.

    At Nghệ An - yr “diwrnod cau coedwig”Yw'r 25ain o'r 12fed mis lleuad. Yn y dyddiau cau hyn, does neb yn cael torri'r coed a gorfod aros nes i'r flwyddyn newydd ddod pan fydd y goedwig yn cael ei hagor eto gan “seremoni agoriadol”I barhau i weithio. Enw’r seremoni agoriadol honno yw “Seremoni urddo mynydd".

    Nid yw'r seremoni hon o reidrwydd yn cael ei threfnu gan awdurdodau'r pentref (mae'n hysbys bod pentrefi Fietnam yn cynnwys trigolion reis gwlyb yn bennaf yn yr ardaloedd deltaig) ond gellir ei ddathlu gan clan neu grŵp o goedwyr.

    Yn y cyfnod o amser o'r 4ydd i'r 6ed o Diwrnodau, mae pobl yn dod ag offrymau i deml y “genie mynydd”Wrth giât y goedwig neu mewn groto neu ar waelod unrhyw hen goeden fawr, yna maen nhw'n llosgi ffyn joss i addoli a gweddïo i'r genie hwnnw."gadael y goedwig mewn heddwch fel y gellir gwneud gwaith y coed heb gwt”. Rhaid i'r offrymau ar wahân i'r eitemau cyffredin fod â rhywfaint o gig amrwd yn ychwanegol gan mai dyma'r ddysgl na ellir ei hanghofio ym mhryd y “Genie'r goedwig".

    Ar ôl y seremoni addoli, bydd y coedwyr yn mynd i’r goedwig gyda bwyeill a holltwyr ac yn torri ychydig o goed er “ffurf er mwyn” i arsylwi ar hyn “khai sơn" Seremoni. Gan ddechrau o'r foment honno, caniateir i bawb gyflawni gwaith eu coedwyr a waherddir yn ystod yr amser y “coedwig ar gau”Hy'r amser y mae Genie'r Mynydd yn mwynhau ei Tết.Y Phú Lộc pentref (Ardal Phong Châu) yn arsylwi seremoni ryfedd o'r enw “seremoni i addoli bwa a saethau”Yn nos y 6ed diwrnod o Tết. Ar y noson honno, mae pob dyn ifanc a merch ifanc yn y pentref yn dod â'u bwâu a'u saethau i deml sydd wedi'i lleoli yn y “Trám"(caneri) coedwig i ddathlu'r “seremoni addoli bwa a saethau".

    Ar ôl i'r ffyn joss gael eu llosgi allan ac ar ôl i feistr y seremonïau weddïo ar y genie, mae dyn ifanc cryf yn derbyn bwa a saeth o'r allor i saethu at bâr o rosyn a iâr wedi'i thrystio a'i gosod ger y deml. Bydd gwaed y ceiliog a gwaed yr iâr yn cymysgu i ddod yn offrwm i'r genie. Nesaf daw dawns o’r enw’r ddawns hela rhwng cyplau o ddynion ifanc a merched ifanc, y merched yw’r ysglyfaethwyr a’r dynion ifanc y “helwyr”. Maent yn perfformio eu dawns nid yn unig gydag ystumiau ond hefyd gyda neuadd feddal (dynion ifanc yn gyntaf, yna daw tro merched ifanc). Yna, cwpl wrth gwpl, maen nhw'n chwilio am le i wireddu gofyniad gorfodol y seremoni sy'n cynnwys gweithred o'r enw “ceiliog yn gorchuddio iâr".6

    Gadewch i ni geisio dysgu'n bendant am y seremoni i agor drws teml ar y bryniau yn y Phú Lộc pentref (Vĩnh Phú)10 ar y chweched Tết dydd.

     Bob blwyddyn, ar y diwrnod hwnnw, mae'r GUARDIAN TEMPLE (yng ngofal y deml) yn dod â cheiliog ac iâr gyda hi ac yn mynd gyda'r prif weinidog i'r bryniau gwaharddedig i agor drysau'r Thượng (uchaf) deml (addoli Athrylith mynydd Tản Viên a'i is-athrylith Tiger). Mae nifer o ddynion a merched ifanc yn y pentref gyda nhw - rhaid i nifer y dynion ifanc fod yn hafal i nifer y merched ifanc, a rhaid iddyn nhw i gyd fod yn bobl ddibriod. Mae'r dynion ifanc yn gwisgo dillad lwyn, yn dwyll-foel, ac ar eu pennau mae tyrbinau wedi'u clymu gyda'r ddau ben wedi eu troi i fyny: mae gan bob un ohonyn nhw fwa a thair saeth.

    Mae'r merched ifanc yn gwisgo siorts a bodis penddelw ond dim tiwnigau. Yn y lleoedd y dathlir y seremoni, gosodir y bwâu a'r saethau yn daclus ar yr allor, wedi'u llenwi â mwg ac arogldarth. Yn y cyfamser, mae Gwarcheidwad y Deml a'r Prif Swyddog yn addoli'n gyfrinachol yn rhan fewnol y deml, yna maen nhw'n gosod y pâr o ffowls wedi'u clymu o flaen y deml. Wedi hynny, daw'r pentrefwyr ifanc y tu mewn, yn eu tro, i alw'r athrylithwyr yn y seremoni addoli bwâu a saethau hon. Yna, maen nhw'n adfer y bwâu a'r saethau hyn sydd wedi cael swynion athrylithwyr, gan ganiatáu iddyn nhw gyrraedd eu hamcanion pryd bynnag maen nhw'n cael eu saethu. Ond, ar hyn o bryd, mae'r saethau hyn yn cael eu defnyddio i saethu at y pâr o adar i'w gwneud nhw'n gwaedu. Cesglir faint o waed ar blât hynafol a'i gynnig i'r athrylithwyr, gan ddechrau dawns hela. Dawns yw hon wedi'i modelu ar ôl hela, bwystfilod gwyllt ein cyndeidiau yn y cyfnod cynhanesyddol.

… Parhewch yn adran 2…

NODYN:
1 Yr Athro Cyswllt HUNG NGUYEN MANH, Meddyg mewn Ffylosoffi Hanes.
6 Yn ôl LÊ TRUNG VŨ - T traditionalt traddodiadol y Fietnam - Tŷ Cyhoeddi Diwylliant a Gwybodaeth 1996 - tt. 125 i 127.
8 Yn ôl BÙI LIÊN NAM - Y Tết (Diwrnod Blwyddyn Newydd) a ffermio - Adolygiad o'r gyfraith - Gwanwyn Đinh Sửu (blwyddyn y byfflo) 1997 - P.28.
9 Yn ôl BÙI LIÊN NAM - Seremoni yn Urddo'r Tymor Ffermio - Adolygiad buddsoddi - Đinh Sửu (Blwyddyn y byfflo) Gwanwyn 1997 - P.24.
10 Yn ôl NGỌC ÁNH - Cylchgrawn Tết - Đinh Sửu (blwyddyn y byfflo) gwanwyn - t. 16.

BAN TU THU
01 / 2020

NODYN:
◊ Ffynhonnell: Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - Gwyl Fawr - Asso. Yr Athro HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
◊ Mae testun trwm a delweddau sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu thanhdiavietnamhoc.com

GWELD HEFYD:
◊  O Brasluniau ar ddechrau'r 20fed ganrif i ddefodau a gŵyl draddodiadol.
◊  Arwyddiad o'r term “Tết”
◊  Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am CEGIN a CAKES
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 1
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 2
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am daliad Adran
◊  YN RHAN DEHEUOL Y WLAD: HOST O BRYDERON PARALLEL
◊  Yr hambwrdd o Bum ffrwyth
◊  Mae Cyrraedd y Flwyddyn Newydd
◊  CRAFFU GWANWYN - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 2
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 3
◊  Aros am y FLWYDDYN NEWYDD - Adran 1
◊  Talu'r anrhydeddau olaf i CÔ KÍ ”(Gwraig y clerc) ar ail Ddiwrnod TẾT
◊  Cyn DECHRAU GWAITH - Adran 1
◊  Mynd am Seremonïau TẾT - Adran 1
◊  Mynd am Seremonïau TẾT - Adran 2
◊  Cyn Cyffwrdd â'r Ddaear - Adran 1
◊  Gwyliau a Gwyliau Ffermwr Reis Gwlyb Amrywiol - Adran 2
◊  Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - vi-VersiGoo.
◊ ac ati.

(Amseroedd 1,759 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X