Chwilio am Fy “VO COC”

Hits: 798

          Roedd yn brynhawn, dihangais oddi wrth fy mam trwy ddweud celwydd wrthyf fy mod i a fy ngrŵp o ffrindiau wedi mynd i ymweld â'm hathrawon i fynd gydag ef a'r ci ar y rheilffordd hir. Roedd fy nheimlad cynnar yn rhyfedd iawn ac yn ofnus. Roedd ei law dde yn cadw'r sach, ac roedd fy llaw dde yn gafael yn ei law chwith. Cerddodd y ddau ohonom ar y ffyrdd rheilffordd a cheisio cadw cydbwysedd fel dau arlunydd syrcas ar y rhaffau i groesi'r gatiau gwarchod, tai gwael o'r cefn, dympio sbwriel a blociau toiledau - “roedd un ar ddyletswydd”. Roedd y ffordd yn ymddangos yn ddiddiwedd. Yna cŵn yn cyfarth fel “Mae ci yn manteisio ar fod yn agos i'w gartref”. Tra roedd ci bachgen y poteli yn dawel gyda'i gynffon rhwng ei goesau, gan ei fod yn gwybod ei fod mewn parth arall! Dywedodd y bachgen poteli wrtha i am gerdded mewn distawrwydd fel yn chwedlau hynafol Arabia “Cyfarth cŵn, y teithiwr yn cychwyn ar y daith.” (Les chiens aboient carafanau yn oddefol).

          Ewch! Yna ewch am byth! Weithiau byddai'n rhaid iddo stopio i godi rhywbeth ar y cledrau. Erbyn diwedd y prynhawn, fe aeth â mi i fynd ar ffyrdd baw, yn fuan nawr aethon ni i dŷ gwellt gwael. Roedd cwrt wedi'i amgylchynu gan ffens hibiscus. Hwn oedd tŷ llygaid llachar, rhybudd, meistr crefft ymladd bach.

         Yn annisgwyl edrychais ar grynodiad dwylo garw ond cryf y meistr pan wnaeth stand pen gyda deg bys - fel dawnswyr bale benywaidd yn sefyll gyda blaenau'r traed. Ond ei arddyrnau, ei ddyrnau, pan oedd yn perfformio crefft ymladd yn ôl ei arddull ei hun, weithiau roeddwn i'n meddwl bod ei ddwylo'n torri dwylo lladron, weithiau fel dwylo mam i dylino ei babi newydd-anedig.

          Yn ôl iddo gellir defnyddio arddyrnau dynol i rwystro dyrnau, ciciau unrhyw ganghennau crefft ymladd, a dyrnau dynol fel dau ddyrnod (Ffigur 1). Ond pan agorir y dyrnu maen nhw'n edrych fel cot law deilen palmwydd mam garedig sy'n nyrsio am gytgord yr yin a'r yang neu'n gofalu am y corff dynol fel meddyg perlysiau i ddod o hyd i le peryglus yn y corff dynol!

Dwrn
Ffigur 1: Dwrn

        Ond mi wnes i roi sylw i asgwrn arddwrn annilys yr athro. Roedd yr asgwrn hwn yn edrych fel cyrn anifail newydd. Fe'i gelwais yn yr arddwrn neu'r ffêr (esgyrn yn ymwthio allan) (Ffigur 2) i wahaniaethu oddi wrth y ffêr. (Ym 1979, darllenais bapur newydd crefft ymladd Saigon a ddisgrifiodd o'r asgwrn hwn). Dywedir hynny yn nheyrnasiad Qianlong (Tsieina), Meistr gwych Ngu Mai, lleian yn y White Crane Mountain oedd yn ymarfer y technegau crefft ymladd gan yr union asgwrn hwn. Mae hi'n galw yr asgwrn hwn yn “Y sêl” of Plwton (rheolwr yr isfyd), yn golygu Sêl Plwton. O hyn “Sêl” Ymosododd Plwton at y pwyntiau peryglus a'r wythïen yn y corff dynol ei fod wedi bod yn paentio ar waliau ac wedi ei rifo o bwyntiau aciwbigo (Ffigur 3).

Syndrom y twnnel carpal
Ffigur 2: Syndrom y twnnel carpal
Syndrom y twnnel carpal yng ngoleuni'r byd meddygol
Ffigur 3: Syndrom twnnel carpal yng ngoleuni'r byd meddygol

         Unwaith neu ddwywaith eisteddodd ac ysmygu tybaco pibell a chwythu mwg tybaco i'r awyr ac yna sipian te, dechreuodd siarad am ddull crefftau ymladd mewnol a dywedodd fod hynny'n a Crefft ymladd Shaolin ymarfer corff.

       Yn ôl iddo, y crefftau ymladd mewnol oedd y dulliau o ganolbwyntio’r pŵer i ymarfer y cryfder a’r tendonau a’r esgyrn fel y dymunwn. Ond roedd yn rhaid i ni ymarfer y swyddi: eistedd a sefyll.

Os cânt eu taro ar bwyntiau pwysau wedi'u rhifo
Ffigur 4: Os caiff ei daro ar bwyntiau pwysau eu rhifo: Pwynt pwysau 1: Die ar unwaith (rhwng dau ael) - Pwynt pwysau 2: Parlysu dwy fraich (cefn y penelin) - Pwynt pwysau 3: Peidiwch â pheswch gwaed a llewygu (yr ysgwydd) - Pwynt pwysau 4: Parlysu'r llaw gyfan (palmwydd yn erbyn y pwynt pwysau o 5) - Pwynt pwysau 5: Parlysu'r fraich (yr arddwrn) - Pwynt pwysau 6: Gwneud strôc ar unwaith (wrth ymyl y pen-glin) - Pwynt pwysau 7: Fainting (grimog) - Pwynt pwysau 8: Gwneud chwydu a llewygu bustl (uwchben y ffêr) - Pwynt pwysau 9: Diffrwythder y ddwy droed (y sawdl).

        Dywedodd: “Dysgu'r technegau sylfaenol cywir cyn dysgu crefftau ymladd” a olygai “Bat quai chan quyen - wrth i blentyn ddysgu cerdded gyda thechnegau sylfaenol wyth trigram mewn crefft ymladd. Yna dangosodd i mi'r ffurfiau staff, cleddyf, scimitar ...

       Fel sant mynach - neu bobl yn darllen stori a barddoniaeth yng ngolau'r lleuad wrth ymyl nant - canodd wyth o gerddi crefft ymladd. Cefais fy magu yn raddol gyda'r cerddi rhamantus hynny - nid mewn hamog nac mewn cwch i'w mwynhau - eto i ymarfer y swyddi, safiad neidr, techneg athro zen, techneg ffon hud, yin a bloc yang, techneg ceffylau rhedeg, safiad craen (safiad coes sengl),… mewn nosweithiau o leuad cilgant, yna lleuad lawn… mor barod i groesawu dylanwad gelyniaethus yn dod o rywle.

* * *

        Ond y digwyddiad mwyaf diddorol oedd ei ŵyl o "Vo Coc". Roedd mwyafrif y myfyrwyr yn gardotwyr proffesiynol grŵp, bechgyn a merched, cardotwyr, gyrwyr pedicab, gwerthwyr tynnu candy, gwerthwyr hufen iâ, casglwyr sbwriel ac yn eu plith roedd fi - ei ddisgybl rhyfedd, “croen llyfn”. Ef a'r bachgen poteli - llyffant tad, llyffant ifanc - dawnsfeydd perfformio fel “Sioe feddyginiaeth Shandong” (Ffigur 4). Perfformiodd pawb â'u harddulliau eu hunain ar y traeth yn fwy argraffiadol nag ymarferwyr jiwdo, aikido neu sumo Japan. Gwelais a “Bachgen llyffant” perfformio cic neidio tra bod un arall yn gorwedd i lawr gyda'r droed dde wedi'i thynnu'n ôl, y droed chwith wedi'i gwthio allan. Yna a “Merch llyffantod” sefyll mewn safiad marchogaeth i wneud safle gwarchod gyda dau asgwrn convex. Yn sydyn, ciciodd bachgen llyffant gan y shinbone i'r glun - cafodd ei rwystro gan a “Sêl Plwton” ar unwaith.

Vo Coc - Hgu Manh Nguyen
Ffigur 5: Vo Coc - Hgu Manh Nguyen

        Yna perfformiodd y gwerthwr tynnu candy, y cyfarfûm ag ef yn rhywle sawl gwaith yn y pentrefan uchaf hefyd. Roeddwn yn dal i gofio ei sgwrs gwerthu i feirniadu’r amseroedd trafferth “Mae unrhyw ferched a adawyd gan eu gwŷr, yn prynu pum sent o candy yn unig a bydd y gwŷr wrth eu bodd yn para am byth”. Trodd allan i fod yn ymarferydd crefft ymladd ar gyfer hunan-amddiffyn. Neidiodd i'r llawr wrth un goes â baglu ar ei ysgwydd. Oherwydd neidio gan un goes felly fe gwympodd i lawr gyda'r baglu. Yn annisgwyl fe berfformiodd grefft ymladd wrth ysgwyddau gyda'r goes wedi'i throi o gwmpas yn yr awyr. Ei fagl - ei goes bren - hedfanodd fel top nyddu.

        Yn ddiweddarach, roeddwn i'n meddwl ei fod yn fodern "hip hop". Y dull mwyaf pwerus pan gamodd allan. Bryd hynny, daeth myfyriwr â dymi pren ato a dynnodd ei ben yn uwch nag ef gyda dotiau du yng nghanol y talcen yn unig. Powdwr y bachgen ysgol arall ar ei fferau - Roedd dau asgwrn ymwthiol yn y fferau chwith a dde. Am beth? Doeddwn i ddim yn gwybod.

         Perfformiodd ar lawr gwlad fel y gwnaeth y bachgen poteli o'r blaen. Yna tipiodd ei droed chwith a neidiodd ei droed dde a'i chicio gan y ffêr dde gan gyffwrdd â thalcen y dymi ar y pwynt du gyda'r smotyn gwyn. Yna trodd pan aeth y droed dde i gyffwrdd â'r ddaear, ei droed chwith yn tipo eto a neidiodd ei droed dde a'i chicio gan y ffêr dde gan gyffwrdd â thalcen y dymi i wneud smotyn gwyn arall ar ganol y talcen. Fel hyn, fe gyffyrddodd â chanol talcen y dymi gyda dau asgwrn ymwthiol o'r fferau. Os nad dymi yna byddai dyn yn farw ar unwaith. Beth oedd y dechneg? Tybed.

* * *

         Rywbryd gofynnais iddo: “Beth yw'r grefft ymladd fewnol?” Efallai bod y cysyniad ethereal yn ymddangos yn hud, a dywedwyd “i ymarfer ar gyfer cyhyrau ystwytho” na allai cyllyll eu torri?! Meddai fy mam, “Dyma pryd perfformiad meddygaeth crefft ymladd Shandong - i dwyllo pawb i hysbysebu am werthu“ neidr wedi'i marcio â phlastr gludiog ”. Wrth dyfu i fyny roeddwn i'n gwybod y gallai'r peth ffug fod yn wir yn ystod amseroedd cythryblus, ond mae'r gwir weithiau'n ffug ...

         Felly a yw “crefftau ymladd gong” wedi bod yn ddull o’r henuriaid i gyfuno’r tylino â meddygaeth ac ymarfer y cyhyrau i achosi i groen dynol ddod yn gudd byfflo, cowhide heb gael ei dorri i ffwrdd?!… Lle mae qigong a allai ymladd yn erbyn bwystfilod gwyllt. neu ysbeilwyr.

         Celf ymladd fewnol yn cael ei ystyried yn ddull soffistigedig meistrolgar. Yn y bôn, pob cangen o grefft ymladd dynolryw ydyw, nid yn unig y Ysgol crefftau ymladd Shaolin. Mae hynny'n a “Dull cyfrinachol” o bob ysgol crefft ymladd hynny Bodidharma, hynod alluog i feistr mawr o'r math hwn, er mwyn cynnal pŵer qi cyn ymladd. Sy'n meddwl: “Bydd cryfder y cyhyrau a’r stamina corfforol yn gyffrous i adio neu gael eu tampio i lawr os nad ymarfer!”

         Felly tri ffactor: cyflwr meddyliol, corfforol a'r ewyllys i ymladd yn ymgynnull i ffurfio cryfder a chynaliadwyedd absoliwt i gymhwyso bob tro, ym mhob man. Erbyn yr amser hwn roedd yr ymarferwyr crefft ymladd a arferai gyfyngu ar y meddwl yn gwneud bywiogrwydd coeliag yn dod o “dantien”. Dyma ganol disgyrchiant y corff lle mae cydbwysedd i weithredu dros y corff ac yna dychwelyd i'r man cychwyn.

          Er mwyn gweithredu'r bywiogrwydd, rhaid ymarfer 12 safle eistedd (Ffigur 5) i gael ei reoleiddio'n barhaus i atal meddwl anarferol i atal emosiynau, gan gadw sefydlogrwydd meddyliol, hwyliau naturiol am egni. Dywedodd wrthyf: “Ar ôl cael eich hyfforddi fel hyn, efallai y bydd un yn dwyn cerrig balast cryf ar y corff, neu far haearn i daro’r ystlys dde”.

          I ddysgu popeth Vo Coc, Cefais fy nysgu yr ystum esoterig a ddigwyddodd ym 1969(1) Rwyf wedi darllen cylchgrawn am egwyddorion crefft ymladd a dulliau hyfforddi ar gyfer crefftau ymladd mewnol, iddo basio neu fwy neu lai felly! Rwy'n dangos y rhain i ddarllenwyr eu mwynhau.

Vo Coc - Hgu Manh Nguyen

          Mewn dyddiau agos, pan ges i fy magu sylweddolais, os oedd Jujitsu o Japan, Aikido Japaneaidd yn dylanwadu arno ai peidio? Ar ben hynny, efallai ei fod yn cael ei ddysgu “qigong” Tsieineaidd. Fel Vo Coc, Roeddwn i'n meddwl bod crefftau ymladd Affrica neu Dde-ddwyrain Asia wedi dylanwadu arno.

         Bryd hynny roeddwn i'n meddwl hynny ond ddim yn meddwl y gallai hefyd fod wedi dod o rai lleoedd, mewn rhai cyfnodau neu mewn rhyw chwedl am China.

          Weithiau disgrifiodd “Gadewch i bŵer y gwrthwynebydd chwythu, yna ei ddominyddu”. Mae hynny'n golygu pan fydd yn ymosod, rydym yn osgoi ar unwaith. Yna mae'n cael ei wanhau oherwydd colli cydbwysedd, rydyn ni'n bachu ar y cyfle i wrthweithio.

            Edrychais arno, ond mewn gwirionedd edrychais ar flaenau ei draed a'i fysedd. Sut y gwnaeth hyfforddi eu bod yn edrych fel y cyn ei ddefnyddio “I daro yn y mannau peryglus”. Beth yw man peryglus yn y corff dynol? Bryd hynny roeddwn yn rhy ifanc i ddeall unrhyw beth! Yn ddiweddarach, ym Mhrifysgol Saigon ceisiais chwilio trwy waith “Llyfr mewnol yr Ymerawdwr” a ddisgrifiodd 108 o smotiau a'u rhannu'n dri math: smotiau marw, smotiau ansensible ac smotiau byw. Pan fydd y bys yn taro ar y smotiau marw os na fydd yn marw ar unwaith, gall farw yn hwyrach. Rhain smotiau marw nid yn unig yn y pen, y frest, yr asgwrn cefn, ond hefyd ar y dwylo neu'r traed fel smotyn yng nghanol y droed (tuyen tail huyet), y fan a'r lle yn y palmwydd (huyet lao cong). Taro ar y smotiau ansensible ar y breichiau, coesau, ysgwyddau esgyrn, ac er nad yw wedi marw, mae'r gwrthwynebydd yn colli ymwybyddiaeth. (Ffigur 6, 7)

Sefyll ystumiau
Ffigur 5: Ystumiau Eistedd

          Heblaw am y smotiau, Mae lleoedd peryglus ar y corff dynol yn y cymalau sy'n canolbwyntio ar y bysedd, y gwddf, y traed, y cymalau adenydd, yr ysgwyddau a'r pengliniau. Mae ymarferydd crefft ymladd Japan fel arfer yn ymosod trwy droelli, plygu'r cymalau yn y corff dynol. Ymarferwyr Jujitsu fel arfer dal, dal - o'r enw Chin Na - (Ffigur 8) y cyhyrau yn y breichiau (a elwir yn gyhyr y llygoden), neu yng nghanol y penelin. Gall hyd yn oed cefnau'r dwylo ymarferwyr Jujitsu bwyso, pinsio.

          Unwaith y gwelais yr athro didpush-upsby 10 bys a 10 bysedd traed yr wyf wedi'u darllen, dyma ddull yr arddull teigr. Bydd yn dragwyddol wrth siarad a siarad am grefft ymladd, ond tybed, “Beth yw celf ymladd?”

        Beth yw y gangen o grefft ymladd or yr astudiaeth o crefftau ymladd bod pobl wedi eu creu?

Lleoliad aciwbigo-pwyntiau-ar-gefn-y-corff-lleoliad-aciwbigo - 8 pwynt ar du blaen y corff
Ffigur 6, 7: Lleoliad aciwbigo-pwyntiau-ar-gefn-y-corff-lleoliad-aciwbigo - 8 pwynt ar du blaen y corff

         Daliais i i feddwl…

HGG NGUYEN MANH2

____________

1. Văn Quý Vũ, Crefft ymladd mewnol, Egwyddor a dull, cylchgrawn crefft ymladd, Rhif 6, Mehefin 1st, 1969 (Saigon).
2. Athro Cyswllt, Doethur Hanes.

(Ffynhonnell: Yr Arloeswyr sydd wedi paratoi'r Ffordd ar gyfer Crefft Ymladd Traddodiadol Fietnam i'r Byd - Rhan 3)

GWELER MWY:

◊  Chwilio am Fy “Vo Coc” - Vi-VersiGoo
◊ Chwilio am Fy “Vo Coc” - Fr-VersiGoo
◊ Chwilio am Fy “Vo Coc” - Fr-VersiGoo
◊ Chwilio am Fy “Vo Coc” - Fr-VersiGoo
◊ Chwilio am Fy “Vo Coc” - Fr-VersiGoo
◊ Chwilio am Fy “Vo Coc” - Fr-VersiGoo

BAN TU THU
09 / 2019

(Amseroedd 2,628 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X