IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Cyflwyniad - Adran 1

Hits: 1103

Cyflwyniad

     Mae Iaith Fietnameg yw iaith gyfathrebol pobl Fietnam a hefyd y mamiaith of Pobl Viet (a enwir hefyd fel Kinh, y prif grŵp ethnig yn Fietnam). Mae ffurfio iaith gyffredin a ddefnyddir gan y bobl gyfan yn dasg galed oherwydd amrywiaeth y tafodieithoedd ac acenion. Fietnameg yn seiliedig ar sillafau melodaidd ac acen dan straen. Acen mae ganddo ran bwysig i'w chwarae wrth helpu i wahaniaethu a nodi ystyr y dywediadau. Mae yna acenion niferus yn y Iaith Fietnameg, ymhlith yr un mwyaf cyffredin a hoff yw'r un Deheuol. Mae'n ymddangos bod yr acen hon yn wahanol i'r un safonol gan fod ei ynganiad wedi'i seilio'n drwm ar brif ddiystyru sain yr acen safonol a hyd yn oed gramadeg. Mae Fietnam yn a iaith monosyllabig gyda phob sain gymalog yn cario ystyr benodol. Hefyd, mae'n cynnig parau di-rif o eiriau cyfansawdd, sy'n cynnwys 2, 3 neu hyd yn oed ar gyfer synau sengl cyfansoddol. 

    Mae Iaith Fietnameg wedi ei ffurfio a'i ddatblygu ers canrifoedd lawer bellach. Roedd dogfennau dynasties ffiwdal cynnar yn defnyddio Tsieineaidd ac nid tan enedigaeth ffug [Nôm] (Sgript demotig) iaith yn y 14eg ganrif a ddefnyddiwyd hi mewn siarad ac ysgrifennu, yn enwedig wrth gyfansoddi llenyddiaeth. Yn yr 17eg ganrif, Fietnameg neu sef iaith genedlaethol yn bodoli. Mae cysylltiad agos rhwng ei darddiad a lluosyddion Portiwgaleg, Sbaen, Eidaleg a Ffrainc sy'n gweithio yng ngwledydd De Ddwyrain Asia. 

Sgript Han Nom - holylandvietnamstudies.com
Sgript Han Nom (Ffynhonnell: Fforwm Dysgu)

   Dyfeisiodd y rheini sgript ysgrifennu newydd fel y modd i fynegi'r Iaith Fietnameg. Y cyfranwyr mwyaf amlwg at ffurfio ac astudio Fietnam ar y pryd oedd ficer Ffrengig o'r enw Alexandre de Rhode1 gyda'i gyhoeddiad o un o'r geiriadur a gramadeg Fietnamaidd cyntaf o'r enw Geiriadur Fietnam-Portiwgaleg-Lladin. I ddechrau, Fietnameg fe'i defnyddiwyd at ddibenion lluosogi yn unig ond buan y cafodd ei boblogeiddio'n swyddogol pan orfododd pobl Ffrainc eu trefn drefedigaethol ar Fietnam. I rai graddau, Fietnameg yn wreiddiol oedd yr offer ar gyfer rheoli gwladychwyr, ond yna, diolch i'w hwylustod, Fietnameg daeth yn boblogaidd. Ar ben hynny, roedd ei system wyddor a'i chyfuniad hawdd ei ynganu yn ei galluogi i oresgyn unrhyw feirniadaeth.2, 3

    Fietnameg (tiếng Việt, neu'n llai cyffredin Ystyr geiriau: Việt ngữ) ydi'r cenedlaethol ac iaith swyddogol o Fietnam. Mae'n famiaith i 86% o boblogaeth Fietnam, ac o tua thair miliwn o Fietnamiaid dramor. Mae hefyd yn cael ei siarad fel ail iaith gan lawer o leiafrifoedd ethnig Fietnam. Mae'n rhan o'r Teulu iaith Austroasiatig4, y mae ganddo'r nifer fwyaf o siaradwyr o gryn dipyn (sawl gwaith yn fwy na'r ieithoedd Austroasiatig eraill a luniwyd). Llawer o Geirfa Fietnam wedi'i fenthyg o Tsieinëeg, ac fe'i hysgrifennwyd yn flaenorol gan ddefnyddio'r system ysgrifennu Tsieineaidd, er mewn fformat wedi'i addasu a rhoddwyd ynganiad gwerinol iddo. Fel isgynhyrchiad o reol trefedigaethol Ffrainc, mae'r iaith yn dangos rhywfaint o ddylanwad o'r Ffrangeg, a'r System ysgrifennu Fietnam (cwốc ngữ) yn cael ei ddefnyddio heddiw yn fersiwn wedi'i haddasu o'r Yr wyddor Ladin, gyda diacritics ychwanegol ar gyfer tonau a llythyrau penodol.

    Wrth i'r iaith genedlaethol o'r mwyafrif o grwpiau ethnig, Fietnameg yn cael ei siarad ledled Fietnam gan y Pobl Fietnam, yn ogystal â chan leiafrifoedd ethnig. Fe'i siaredir hefyd mewn cymunedau Fietnamaidd dramor, yn fwyaf arbennig yn yr Unol Daleithiau, lle mae ganddo fwy na miliwn o siaradwyr a hi yw'r seithfed iaith fwyaf llafar (mae'n 3ydd yn Texas, 4ydd yn Arkansas a Louisiana, ac yn 5ed yng Nghaliffornia). Yn Awstralia, hi yw'r chweched iaith fwyaf llafar.

    Yn ôl yr Ethnologue, Fietnameg hefyd yn cael ei siarad gan nifer sylweddol o bobl yn Cambodia, Canada, China, Côte d'Ivoire, Gweriniaeth Tsiec, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Laos, Martinique, yr Iseldiroedd, Caledonia Newydd, Norwy, Ynysoedd y Philipinau, Ffederasiwn Rwseg, Senegal, Taiwan, Gwlad Thai, y Deyrnas Unedig, a Vanuatu.

    "Ar y dechrau, gan fod gan Fietnam arlliwiau ac yn rhannu geirfa fawr â Tsieinëeg, cafodd ei grwpio yn Sino-Tibeteg”. Yn ddiweddarach, darganfuwyd bod y arlliwiau o Fietnam ymddangos yn ddiweddar iawn (André-Georges Haudricourt-1954)5 ac mae'r eirfa debyg i Tsieineaidd hefyd yn cael ei benthyg o Han Chinese yn ystod eu hanes a rennir (1992); nid oedd gan y ddwy agwedd hyn unrhyw beth i'w wneud â tharddiad Fietnam. Fietnameg yna dosbarthwyd yn is-deulu Kam-Tai o Daic ynghyd â Zhuang (gan gynnwys Nùng a Tày yng Ngogledd Fietnam) a Thai, ar ôl cael gwared ar ddylanwadau arwyneb Tsieineaidd. Serch hynny, mae'r Agweddau Daic benthycwyd hefyd gan Zhuang yn eu hanes hir o fod yn gymdogion (André-Georges Haudricourt), nid agweddau gwreiddiol ar Fietnam. Yn olaf, Fietnameg ei ddosbarthu yn y Austroasiatig teulu ieithyddol4, Y Llun-Khmer isffamily, Fiet-Moung cangen (1992) ar ôl i fwy o astudiaethau gael eu gwneud. Kinh yw'r boblogaeth fwyaf yn Fietnam. Yn ôl astudiaeth Prifysgol Fudan yn 2006, mae'n perthyn i Llun-Khmer yn ieithyddol, ond nid oes gair olaf am ei darddiad.

    Masri Henri6 cynnal y Iaith Fietnam of Tarddiad Thai, a'r Parchedig Dad Souvignet ei olrhain i'r Indo-Maleieg grŵp. AG Haudricourt5 wedi gwrthbrofi'r traethawd ymchwil Maspero6 a daeth i'r casgliad bod Fietnam wedi'i gosod yn iawn yn y teulu Austroasiatig. Nid yw'r un o'r damcaniaethau hyn yn egluro tarddiad y Iaith Fietnameg. Mae un peth, fodd bynnag, yn parhau i fod yn sicr: nid yw Fietnam yn iaith bur. Mae'n ymddangos ei fod yn gyfuniad o sawl iaith, hynafol a modern, y daethpwyd ar eu traws trwy hanes yn dilyn cysylltiadau olynol rhwng pobloedd tramor a phobl Fietnam.

   Tra yn cael ei siarad gan y Pobl Fietnam am filenia, ysgrifenedig Fietnameg ni ddaeth yn iaith weinyddol swyddogol Fietnam tan yr 20fed ganrif. Am y rhan fwyaf o'i hanes, defnyddiodd yr endid a elwir bellach yn Fietnam Tsieineaidd clasurol ysgrifenedig. Yn y 13eg ganrif, fodd bynnag, dyfeisiodd y wlad chu nOM, system ysgrifennu sy'n defnyddio cymeriadau Tsieineaidd gydag elfennau ffonetig er mwyn gweddu'n well i'r tonau sy'n gysylltiedig â'r iaith Fietnamaidd. chu nOM profwyd ei fod yn llawer mwy effeithlon na chymeriadau Tsieineaidd clasurol y cafodd ei ddefnyddio'n helaeth yn yr 17eg a'r 18fed ganrif ar gyfer barddoniaeth a llenyddiaeth. chu nOM ei ddefnyddio at ddibenion gweinyddol yn ystod y brîff Hồ ac Dynastïau Tây Sơn7. Yn ystod gwladychiaeth Ffrengig, disodlodd Ffrangeg Tsieineaidd wrth weinyddu. Nid tan annibyniaeth o Ffrainc y defnyddiwyd Fietnam yn swyddogol. Mae'n iaith gyfarwyddyd mewn ysgolion a phrifysgolion a dyma'r iaith ar gyfer busnes swyddogol.

     Fel llawer o wledydd Asiaidd eraill, o ganlyniad i gysylltiadau agos â China am filoedd o flynyddoedd, mae llawer o'r Fietnameg geiriadur mae ymwneud â gwyddoniaeth a gwleidyddiaeth yn deillio o Tsieinëeg. Mae gan o leiaf 60% o'r stoc eirfaol wreiddiau Tsieineaidd, heb gynnwys benthyciadau geiriau wedi'u naturoli o China, er bod llawer o eiriau cyfansawdd yn cynnwys brodorol Geiriau Fietnam ynghyd â benthyciadau Tsieineaidd. Fel rheol, gellir gwahaniaethu rhwng gair Fietnamaidd brodorol a benthyca Tsieineaidd os gellir ei leihau neu os nad yw ei ystyr yn newid pan fydd y tôn yn cael ei symud. O ganlyniad i feddiannaeth Ffrainc, ers hynny mae Fietnam wedi cael llawer o eiriau wedi'u benthyg o'r Ffrangeg, Er enghraifft, y coffi (o'r Ffrangeg chaffi). Y dyddiau hyn, mae llawer o eiriau newydd yn cael eu hychwanegu at eirfa'r iaith oherwydd dylanwad diwylliannol trwm y Gorllewin; mae'r rhain fel arfer yn cael eu benthyg o'r Saesneg, er enghraifft TV (er ei fod fel arfer yn cael ei weld ar y ffurf ysgrifenedig fel teledu). Weithiau mae'r benthyciadau hyn yn galïau a gyfieithir yn llythrennol i Fietnam (er enghraifft, mae meddalwedd yn cael ei galchu i mewn i phần mềm, sy'n llythrennol yn golygu “rhan feddal”).8

… Parhewch yn adran 2…

GWELER MWY:
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Gwyddor Fietnam - Adran 2
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Cytsain Fietnam - Adran 3
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Tonau Fietnam - Adran 4
◊  IAITH VIETNAMESE ar gyfer Fietnam a Thramorwyr - Cytsain Fietnam - Adran 5

NODIADAU:
1 Alexandre de Rhodes, SJ [15 1591 Mawrth yn Avignon, Gwladwriaethau Pabaidd (nawr yn Ffrainc) - 5 Tachwedd 1660 yn Isfahan, Persia] yn genhadwr a geiriadurwr Jeswit Avignonese a gafodd effaith barhaol ar Gristnogaeth yn Fietnam. Ysgrifennodd y Geiriadur Annamiticum Lusitanum et Latinum, y geiriadur Fietnamaidd-Portiwgaleg-Lladin tairieithog cyntaf, a gyhoeddwyd yn Rhufain, ym 1651.
2  Ffynhonnell: Gorfforaeth Gyfrifiadura Lac Viet.
3  Ffynhonnell: IRD New Tech.
4 Mae'r ieithoedd Austroasiatig, a elwir hefyd yn Mon-Khmer, yn deulu iaith mawr o Mainland De-ddwyrain Asia, hefyd wedi'u gwasgaru ledled rhannau o India, Bangladesh, Nepal, a de Tsieina. Mae tua 117 miliwn o siaradwyr ieithoedd Austroasiatig. O'r ieithoedd hyn, dim ond Fietnam, Khmer a Mon sydd â hanes sefydlog ers amser maith a dim ond Fietnam a Khmer sydd â statws swyddogol fel ieithoedd cenedlaethol modern (yn Fietnam a Cambodia, yn y drefn honno).
André-Georges Haudricourt (Ionawr 17, 1911 ym Mharis - Awst 20, 1996 ym Mharis) yn fotanegydd Ffrengig, anthropolegydd ac ieithydd.
Henri Paul Gaston Maspero (15 Rhagfyr 1883 ym Mharis - 17 Mawrth 1945 yng ngwersyll crynhoi Buchenwald, Almaen Natsïaidd Weimar) yn sinolegydd ac athro Ffrengig a gyfrannodd at amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â Dwyrain Asia. Mae Maspero yn fwyaf adnabyddus am ei astudiaethau arloesol o Daoism. Cafodd ei garcharu gan y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd a bu farw yng ngwersyll crynhoi Buchenwald.
Yr enw Tây Sơn (Nhà Tây Sơn Defnyddir 家 西山) yn hanes Fietnam mewn amryw o ffyrdd i gyfeirio at y cyfnod o wrthryfeloedd gwerinol a llinach ddatganoledig a sefydlwyd rhwng diwedd llinach Lê pen ffigur ym 1770 a dechrau llinach Nguyễn ym 1802. Enw arweinwyr y gwrthryfelwyr ' daeth ardal gartref, Tây Sơn, i gael ei chymhwyso at yr arweinwyr eu hunain (y brodyr Tây Sơn: hy, Nguyễn Nhạc, Huệ, a Lữ), eu gwrthryfel (y Tây Sơn Uprising) neu eu rheol (llinach [Nguyễn] Tây Sơn).
8  Ffynhonnell: Gwyddoniadur Wikipedia.
Image Delwedd pennawd - Ffynhonnell:  vi.wikipedia.org 
◊ Mae mynegeion, testun beiddgar, testun italig mewn braced a delwedd sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

BAN TU THU
02 / 2020

(Amseroedd 5,738 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X