MASTERS sy'n fy mlino “VO COC”

Hits: 687

HUNG Nguyen Manh1

       Beth yw “Vo Coc”? Dyna’r enw rydw i’n ei alw ar fy mhen fy hun wrth weld ei siâp ”yn hytrach na chydnabod ei darddiad - o'r jyngl neu'r caeau - i gael ei enwi ymhlith y “Crwydrwr marchog”. Y crefftau ymladd a gyflwynaf yw “Võ rừng - crefft ymladd y jyngl” or “Võ ruộng - crefftau ymladd caeau”, “Võ đường phố - crefft ymladd stryd”, “crefftau ymladd ali dall”, Neu “Võ giang hồ - crefft ymladd crwydr”?!

        Yn ystod fy ieuenctid, nid wyf wedi gweld unrhyw un yn perfformio’r math hwnnw o grefft ymladd, dim ond gwrando, dim ond gwylio Ffurf teigr (arddull teigr), Ffurf mwnci (arddull mwnci) Ffurf neidr (arddull neidr) neu Ffurf Phoenix gyda dwylo i fyny mor uchel ag adenydd. Yn gyffredinol, mae dyn yn aml yn dynwared cynnig, gweithred yr anifeiliaid i greu'r crefft ymladd fel arddulliau'r anifeiliaid i ymladd am hunan amddiffyn yn y dechrau. Ond nid yw pobl yn aml yn talu sylw am y llyffant. Ydyn nhw'n disgrifio'r math hwn o grefft ymladd yn Mae Tieu Ngao Giang Ho or Anh Hung Xa Dieu? Neu o wlad benodol yn Affrica - gyda dau gorn rhino - neu yn Ne-ddwyrain Asia - gyda chorn rhinoseros - cyfrinachau cudd, neu yn y jyngl dywyll, neu ardal gorsiog o getos gwael?!

* * *

      Roedd yn brynhawn ... dwi'n cofio. Bryd hynny roeddwn i'n fachgen ysgol. O'r ysgol des i adref wrth y drws - wrth draciau'r rheilffordd - yn ardal giât 1, Saigon. Cyfarfûm a “Boi poteli” yn eistedd ar y garreg. Ar ei gefn - sach, wrth ei draed - ci melyn. Eisteddodd yn dawel, gan edrych ymlaen fel na sylwodd arnaf - bachgen a oedd yn sefyll o'i flaen fel duw'r pridd. - O ble wyt ti? “Bwm?”

       Arddull fy llais fel a “Mobster yn Saigon” i ofyn ei rybudd ond ni wnaeth iddo dalu sylw.

       Dim ond y ci gyda'i dafod allan a edrychodd arnaf fel ei ddull “I gyfarch” ar ran ei berchennog. Felly yr oedd “Cwrtais” felly Rwy'n tawelu fy llais.

Ydych chi'n mynd yn anghywir?

Na! Dim ond chwarae! IAWN?

Ni atebais ond codais fy ngên i ofyn yn barhaus:

- Ydych chi'n ddyn poteli?

        Amneidiodd, ond roedd ei lygaid “Rhyfedd” i mi. Felly roedd hynny'n iawn dod i arfer iddo fe! Eisteddais wrth ei ochr. Sbardunodd y ci ei gynffon i swnio'n gyfeillgar.

Oes gennych chi gartref?

Ysgydwodd ei ben.

- Wel! Mae'n dywyll, rydych chi'n aros yma.

Edrychodd arnaf?

A yw'n iawn?

Ydw, dywedaf wrth y pennaeth rhyng-deulu.

Roedd yn ymddangos fy mod i “Arweinydd” ond dal i gael “Boss gang”.

* * *

       Ers hynny, cefais “Dau ffrind” - ef a'r ci. Bob bore, roedd yn cario sach i godi'r deunyddiau a wastraffwyd ar hyd y cledrau rheilffordd o giât 1 i gilometr 11 ac yna aeth yn syth i Go Vap, Di An. Rhedodd y ci fel Te Thien i helpu mynach Tam Tang, aeth a dychwelyd ar y “Ffordd Silk”. Yn y prynhawn, dychwelodd yr athro a'r myfyriwr i gysgu ar y fainc ger y cledrau.

Celf Ymladd Vo Coc
Ffigur: Vo Coc - Celf ymladd

          Erbyn y prynhawn, roedd yr haul yn tywynnu, daeth y bachgen poteli yn ôl yn gynnar, gan ddal y sach a oedd wedi gwisgo gyda rhai deunyddiau a wastraffwyd. Y botel, fâs, llestr wedi torri, pot heb waelod, poteli de saut (esgidiau parasiwt) mewn carpiau, y pants tattered ... Roeddent yn ymddangos yn “nwyddau newydd” - nad oeddwn yn poeni. Yna mi ymgolli - llais bwm.

Gadewch i ni fynd i Farchnad Binh Gwlad Thai.

       Amneidiodd yna aeth gyda mi. Rhedodd y ci y tu ôl i ni - fel cerdded i mewn i antur newydd - gan groesi'r stryd nad oedd yn gwybod dim am ei fywyd, yn ddilynwr. O ran y bachgen poteli, roedd bron yr holl ffordd i'r dref yn anghyfarwydd, oherwydd nid dyna'r ffordd dda i ennill am ei fywyd. Ar y stryd gyda thri chyfeiriad, ar ochr chwith gorsaf nwy roedd Marchnad Thai Binh, ar y dde roedd theatr Khai Hoan, wrth edrych yn ôl ar y cae gyda thorf o bobl wedi ymgynnull ar y lawnt, fe wnaethon ni geisio gweld beth oedd hynny y casglodd teithwyr i'w weld “Perfformiad meddygaeth crefft ymladd Shandong”. Ond dau ddyn o Ffrainc oedden nhw - dyn bach a dyn mawr ag arth. Roeddent yn perfformio crefftau ymladd mewn gwisgoedd gwyn, un gwregys du a'r llall yn wyn.

       Fel yr oeddwn newydd ymddangos, daliodd y dyn bach fi i'r lawnt, fy nharo â thechneg Judo a wnaeth i mi cwympo i lawr yn wynebu'r awyr ac yntau clenched fy ngwddf yn rhydd. Syndod! Doeddwn i ddim yn adnabod unrhyw beth ond troi breichiau a choesau, yna mwmian! Yn sydyn, fe chwalodd y bachgen poteli yna cicio i ben y dyn bach o Ffrainc a barodd iddo ddiguro. Yna mi sefyll i fyny! Cyfarthodd y ci yn uchel! Yna growled!

         Ar unwaith, fe chwalodd y dyn mawr o Ffrainc i ddal y bachgen poteli, fe aeth yn ôl. Cysylltodd y dyn o Ffrainc â tharo gyda dyrnod uniongyrchol techneg crefft ymladd. Aeth y bachgen poteli yn ôl yn gyflym er mwyn osgoi i'r ochr chwith. Aeth y dyn mawr o Ffrainc ati i gicio'r bachgen poteli. Roedd pob corff yn dychryn “O”. Rhywun yelled “Gwyliwch allan! Gwyliwch allan! ”

        Neidiodd y bachgen poteli i'r dde. Dim effeithlonrwydd, plygodd y dyn mawr o Ffrainc i dynnu allan y gyllell o'i goes trowsus. Dagr ydoedd. Ciliodd pob corff ymhell i ffwrdd. Camais yn ôl gyda'r ci, yna sefyll gyda safle gwarchod. Roedd yr awyrgylch yn llawn tyndra. Bryd hynny roedd pob llygad ar y bachgen poteli. Roedd yn dal i gario'r sach. Roedd yn syllu ar y dyn o Ffrainc i wylio ffordd ei dechnegau. “Rhowch y bag i lawr!” gwaeddodd rhywun. Rhoddodd y bag i lawr. Ymosododd y dyn o Ffrainc arno gyda dagr yn barhaus. Fe wibiodd ei gorff yna gorweddodd gyda'r traed allan ac i mewn, symudodd i'r chwith, i'r dde fel llyffant. Nid oedd y dyn o Ffrainc yn gwybod sut i daro, yna plygu i daro i lawr gyda thop y dagr. Gwaeddodd pob corff:

- Hei! Llyffant, neidio i ffwrdd!

        Heb ddweud, “Tang Coc” - bellach gyda llysenw newydd - wedi troi drosodd fel mellt wedi'i iro a'i gicio â thraed dwbl i'r llaw yn dal dagr y dyn o Ffrainc. Gadawodd y dagr ei law a chwympo i lawr ar y gwair. Diolch Coc wedi troi drosodd i fynd â'r dagr i'w “arddangos” ond heb ei ddefnyddio. Cymeradwyodd pawb yn uchel. Mewn sefyllfa ddiflas, fe darodd y dyn o Ffrainc Diolch Coc gyda llaw. Diolch Coc symud i osgoi yna cicio'n sydyn yn uniongyrchol i afl y dyn o Ffrainc. Grimaced yna amgylchynu ei afl â dwylo. Cymeradwyodd pawb yn uchel eto. Arwyddodd dau ddyn o Ffrainc i redeg i ffwrdd i'r tai niferus gyferbyn. Fe wnaethant redeg a gweiddi “Mẹc xà lù! A - nam - mit (Ffwcio chi, Fietnam!) ”

        Daliodd pawb dri ohonom i ofyn am y dial dwfn. Yn benodol, taflwyd y ci i'r awyr gan y bobl. Yna daliwch! Yna taflu! Hwre. Gwaeddodd y ci yn swnllyd. Roeddwn i'n teimlo ychydig yn “genfigen”. Ni chyflawnwyd unrhyw beth yn y frwydr agos hon ond “Cyfarth, cyfarth, cyfarth”. Ond sylweddolais yn sydyn ei fod yn cyfarth fel oesoffagws trwmped. Fe gyfarthodd fwy, ymosododd y milwyr yn fwy. Felly roedd gan y bachgen poteli dîm cymorth. Roedd yn hunanhyderus ac yn ddramatig. Felly gorffennwyd y frwydr yn llwyddiannus. Parhaodd pawb i daflu'r ci i fyny! Mae'n “Cyfarth, cyfarth, cyfarth”.

        Yn y lle cyntaf, fe wnes i werthuso'r cyflawniad hwn, roedd y bachgen poteli yn haeddu 10 pwynt. Ac roedd gen i 7 pwynt oherwydd y frwydr gan y “strategaeth o barhau”. Er i mi gael fy nal a fy arteithio gan y gwrthwynebwyr y gwnes i ddim ond eu mwmian, ni roddais unrhyw fanylion. Yn ffodus cefais fy achub mewn pryd. Felly roedd yn rhaid i'm teilyngdod fod yn 8 pwynt. Ond yn raddol, roeddwn i'n meddwl bod yn rhaid i'r ci fod yn 8 pwynt. Felly yn amlwg fe ddefnyddiodd ei fod yn “muzzle” fel tân canon “i fygwth” a gwanhau ysbryd y gelyn. Ar ôl hyn, roeddwn i'n teimlo bod y ci yn haeddu 9 pwynt.

         Yna diddymodd pawb yn awtomatig. Wedi hynny daeth yr heddlu a chwibanu yn uchel! Atafaelwyd y dagr gan mobster ym marchnad Thai Binh fel yr ysbail. Ers hynny, roedd rhywbeth fel edmygedd a pharch yn fy meddwl iddo fel ffrind neu yn hytrach fel athro!

        Un diwrnod gofynnais i'r brawd:

- Rydych chi'n gwybod crefft ymladd!

Roedd yn dawel.

Vo Coc - Hgu Manh Nguyen
Ffigur: Vo Coc - Hgu Manh Nguyen

- Beth yw cangen crefft ymladd! Sôn am y peth!

Roedd hefyd yn dawel.

- Crefftau ymladd y llyffantod? Edrych fel e!

Dywedodd hefyd ddim!

        Ond yn nos lawn y lleuad, Diolch Coc galw arnaf i ymarfer y safiadau ac yna anadlu allan, anadlu. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, dysgodd i mi symud dwylo a thraed i bedwar cyfeiriad gydag un troed yn cael ei thynnu yn ôl a'r llall yn cael ei gwthio allan. Yna dywedodd wrthyf am gyffwrdd â'r ddaear â bysedd y ddwy law i brofi'r cryfder. Yna gosodwch ddwy goes yn fflat fel dawnsiwr benywaidd.

         Ar ôl hynny dysgodd ffurf ddaear i mi fel “Llyffant” nad wyf erioed wedi ei weld o'r blaen mewn unrhyw ysgolion crefftau ymladd yn fy mywyd o Saigon i Ma Lang, Nga Ba Chu Ia neu Xom Cui i Phu Lam. Yna i Japan, Ffrainc, Talaith Unedig America, yr Eidal,

          Yr Almaen, Oeclioslo Yisikia…, wedi hynny, nid wyf wedi gweld unrhyw un yn perfformio’r math hwnnw o grefft ymladd!

          Ac nid oeddwn yn gwybod gwreiddiau “Tang Coc” o ble y daeth a phwy oedd ei feistr. Siawns nad oedd yn rhaid iddo feistroli. A sut oedd ei fywyd? Ni chollais y cyfle hwn!

____________
1. Athro Cyswllt, Doethur Hanes.

(ffynhonnell: Yr Arloeswyr sydd wedi paratoi'r Ffordd ar gyfer Crefft Ymladd Traddodiadol Fietnam i'r Byd - Rhan 3)

GWELER MWY:
◊  MASTERS sy'n fy mlino “Vo Coc” - Vi-VersiGoo
◊ MEISTRWYR sy'n fy mlino “Vo Coc” - Fr-VersiGoo
◊ MEISTRWYR sy'n fy mlino “Vo Coc” - Ar-VersiGoo
◊ MEISTRWYR sy'n fy mlino “Vo Coc” - Ch-VersiGoo
◊ MEISTRWYR sy'n fy mlino “Vo Coc” - Sp-VersiGoo
◊ MEISTRWYR sy'n fy mlino “Vo Coc” - Ru-VersiGoo

BAN TU THU
09 / 2019

(Amseroedd 2,355 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

en English
X