Aros am y FLWYDDYN NEWYDD - Adran 1

Hits: 385

HUNG Nguyen Manh1

  “Cystadlu â’n gilydd i gofleidio colofn y tŷ cymunedol”. Fodd bynnag, nid yw'n wir bod ofn ar yr holl bentrefi “Morgrug a chythreuliaid”, ond mae rhai yn eu plith yn gwireddu nifer o arferion ac arferion gweithredol yn dibynnu ar eu sefyllfaoedd hanesyddol neu eu nodweddion diwylliannol yn union fel yn nhŷ cymunedol Đông Kỵ (Bắc Ninh) bob blwyddyn, reit ar yr awr drosiannol tra bod yr allor dan ddŵr â mwg arogldarth, mae pedwar hen ddyn sy'n cynrychioli'r pedair pentrefan yn rhuthro allan yn cystadlu â'i gilydd i gofleidio colofn y tŷ cymunedol i gystadlu'n gryf â'i gilydd. Mae'r arferiad hwn wedi goroesi ar ffurf recriwtio milwyr o Brenin Thiên Cương, gyda'r nod o symud yr holl heddluoedd i ryddhau'r wlad fel Sant Gióng ymladd yn erbyn y Ân goresgynwyr.

Yr arferiad o “Symud y Cwt”

    Yn coffáu'r fuddugoliaeth dros y Goresgynwyr (dan deyrnasiad y Brenin Hùng Vương y 6ed), pobl yn nhŷ cymunedol Pentref Phong Doanh (Bình Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) curo drymiau a gongiau gan annog pawb i ruthro i ffyrdd y pentref gan arwain at le o'r enw “Mô nhà còi? ” (twmpath y cwt). Ymgymerir â'r arferiad hwn ar doriad y wawr a'i enw yw “symud y cwt”. Ar ben hynny, rydym hefyd wedi dod o hyd i arfer gwreiddiol arall a welwyd ar y lleuad Flwyddyn Newydd'S noswyl, sef yr arferiad o “roi cymeriadau i’r cleddyf”.

Morgrug a Diafol

    Fe ddangosir i ni fenyw yn eistedd o flaen padell ffrio ac yn ffrio rhywbeth gyda phâr o chopsticks. Y llythyrau i mewn Nôm sgript gadewch inni wybod mwy. Ar drothwy Tết mae pobl yn ffrio morgrug i fynd ar ôl morgrug yn y flwyddyn newydd. Nid yw'r arferiad hwn yn bodoli mwyach. Wrth gasglu arferion ac arferion yn rhanbarth plaen Gogledd Fietnam, rydym wedi dod o hyd i ffolineb gydag ystumiau yn dangos y weithred o roi'r crochan ar yr ystod i rostio, er mwyn atal y morgrug rhag dod i rym yn y gegin:

Rwy'n rhostio Mr.Ant
Kính Kiến Kình Cang (pennill onomatopoeig na ellir ei drosglwyddo)
Rwy'n rhostio Mr Ant Rwy'n rhostio pentref cyfan y Morgrug
Kính Kiến Kình Cang (pennill onomatopoeig na ellir ei drosglwyddo)

     Yn ystod dyddiau olaf y flwyddyn, nid yw rhai hen bobl yn meiddio aros gartref a mynd i pagodas neu demlau. Maen nhw'n aros yno tan drothwy'r flwyddyn newydd (yr awr drosiannol) mynd yn ôl adref. Oherwydd eu bod yn credu bod yna fath o ddiafol o'r enw “Vũ Tuần”Arferai eu twyllo er gwaethaf eu rhyw. Mae pobl yn galw tri diwrnod olaf y flwyddyn - y tri diwrnod angheuol.2

Y Delweddau olaf

    Ar ddiwrnod olaf y flwyddyn, H. OGER a'i arlunydd yn ceisio recordio'r delweddau olaf. Yn y strydoedd, mae pobl yn cerdded ar frys fel petaent yn rhedeg ar ôl y munudau sy'n weddill. Mae pentrefwr troed noeth gydag ymbarél yn cario siwgwr ar ei ysgwydd - ffon fel offrwm i'w hynafiaid. Mae menyw yn dod â'i offrymau i pagoda. Mae hi'n was fel y nodir gan H. OGER.

Swing - holylandvietnamstudies.com
Ffig.1: Y siglen

   I bwy mae'r swing hwnnw'n perthyn (Fig.1)? Na! Fe'i gwneir ar orchymyn y cyngor pentref gan warchodwyr y pentref. Mae dillad yn dal i gael eu sychu ar ben y to (Fig.2). Rhaid eu symud ar unwaith.

   Ar y 30th y y mis lleuad diwethaf - diwrnod olaf mis lleuad olaf blwyddyn y lleuad - diwrnod a barodd i bobl deimlo'n gyffrous ac wedi'u hanimeiddio, gan ymddangos fel pe baent yn aros am ddigwyddiad gwych ar fin digwydd yn eu bywyd. Dim ond un diwrnod sydd ar ôl, tra yn y teulu, rhaid datrys popeth neu bob problem yn y teulu mawr neu fach bell neu agos, cyffredin neu bwysig dros dro neu ei stopio dros dro. Yn y Gogledd, fel rheol mae'n rhaid i bobl ddod â'u tasg o blannu'r Tết polyn am hanner dydd, yng Nghanol Fietnam, rhaid cwblhau'r dasg honno yn y prynhawn, tra yn y De, rhaid ei gorffen o'r cyfnos i'r nos. Yn ôl yr hen arferion, unwaith y Polyn yn cael ei blannu, rhaid i bobl baratoi i wahodd eu cyndeidiau i ddod yn ôl i fwynhau Tết gyda nhw (yn union fel yn Kẻ Rị, Kẻ Chè, Ardal Đông Sơn, Thanh Hoá).

Rooftop - holylandvietnamstudies.com
Ffig.2: Pen y to

   Ar yr adeg hon, rhaid i allor yr hynafiaid fod mewn trefn pastai afal cyn bwrw ymlaen â'r seremoni i wahodd cyndeidiau rhywun i ddod yn ôl i fwynhau'r 3 diwrnod gyda'u plant. Ar ôl y seremoni wahoddiadol pan fydd y ffyn arogldarth yn cael eu llosgi allan, mae'r hambwrdd o seigiau a ddefnyddir fel offrymau yn cael ei dynnu i lawr ac mae'r teulu cyfan yn ymgynnull o amgylch y pryd clyd a difrifol hwn. Gyda golwg ar Teuluoedd Confucian, mae'r pryd hwn ar ddiwedd y flwyddyn yn dwyn sylwedd cadw'r traddodiad hardd ac urddasol.

    In Gogledd Fietnam, gellir dathlu seremoni gyfarch yr hynafiaid yn dau foes:

1) Arddangos yr offrymau ar yr allor, goleuo'r gannwyll, cynnig arogldarth a dechrau addoli am hanner dydd 30th y y mis lleuad diwethaf (hy am 12:00 am). Trefnir y seremoni gyfarch gartref yn unig, nid yw pobl yn mynd i'r beddau. Mae pen y teulu, wedi'i wisgo'n daclus, yn sefyll o flaen yr allor, yn goleuo criw newydd o ffyn arogldarth a gweddïo:

    "Fietnam, blwyddyn lleuad (Mt Mão, Mậu Thân…) mis… llanw'r gaeaf, y 30ain o'r 12fed mis lleuad. Rydw i…, yn gyfrifol am addoli, wedi fy ngeni yn y pentref…, ardal…., Talaith… ynghyd â phob aelod o’r teulu kowtow ganwaith."

   Rydym yn parchu cynnig ffyn arogldarth, ingotau papur joss aur ac arian, ffrwythau, seigiau Nadoligaidd, alcohol a dŵr, betel a areca-nut a phob peth arall. Gwahodd yn barchus ein holl hynafiaid, hen-hen-daid, hen-daid, nain neu daid, tad, mam, ewythr, brawd, chwaer, cefnder, i ddod yn ôl i dyst i'n brwdfrydedd. Fe feiddiwn obeithio: Bydd ein cyndeidiau yn amddiffyn ein teulu, o'r hen bobl ifanc, ac yn rhoi hapusrwydd, diogelwch, heddwch iddynt, ac yn gwneud i bopeth fynd yn esmwyth gyda mwy o aelodau'r teulu a llawer o lewyrch. Dewch i fwynhau ein offrymau.3

    Ar ôl gweddïo, mae pen y teulu'n tynnu'n ôl, gan fwydo ei le i bob un o'r teulu, aelodau weddïo yn eu tro ac yn unol â hynny i'w reng yn y teulu mae'r bobl hŷn yn gyntaf wedyn yn dod tro'r rhai iau y mae'r pentref yn arfer (Pentref Đáp Cầu, Bắc Ninh) a chydymffurfio ag arwyddocâd y Seremoni Gyfarch. Yn y prynhawn o'r 30ain o'r 12th mis lleuad, mae pennaeth y teulu a phob aelod arall o'i deulu yn dod â chasgliadau a rhawiau ynghyd â phethau papur joss ac arogldarth i feddau eu cyndeidiau i glirio'r glaswellt (atal ei wreiddiau i fyrdwn wrth yr arch a churo yn erbyn y gweddillion), clawddu'r beddau a'u gwneud yn lân ac yn dwt. Yna mae'r teulu cyfan yn cynnau criw o ffyn arogldarth, gweddïo, yna plannu'r criw cyfan ar y beddau. Nod y gweddïau yw mynegi brwdfrydedd yr epil wrth wahodd yr hynafiaid i ddod yn ôl i fwynhau Gwanwyn gyda nhw.

   Wrth addoli'r hynafiaid, mae pen y teulu'n gorchymyn i bobl gloddio twll yn y cwrt i blannu'r Tết polyn. Maent yn taenellu calch powdr wrth droed y polyn yn siapiau bwa a saeth i anelu at yr ysbrydion drwg sy'n busnesu y tu allan, gan eu hatal rhag mynd i mewn i'r tŷ. Ar ôl cyfarch mae pobl yn dal i orfod aros nes bod y ffyn arogldarth yn llosgi allan i ddod â seigiau Nadoligaidd yr hambwrdd i lawr; yna, mae'r teulu cyfan yn ymgynnull o'i gwmpas i fwynhau'r pryd yn gostus ac yn ddifrifol ar drothwy'r lleuad (Fig.3). Blwyddyn Newydd, un arwyddocaol, wedi'i llenwi â'r boddhad o fod wedi dilyn yr egwyddor gywir. Delwedd y fath 30ain o'r 12fed mis lleuad neu 30ain o Tết ddim yn perthyn i deuluoedd pawb, gan fod yna lawer o wahanol sefyllfaoedd trist fel gwahanu ymysg plant, pentyrru dyledion, mwy o alarnadau na chwerthin… Roedd pobl mewn dyddiau o arfer yn arfer dweud:

“Dim ond pan fydd rhywun yn mynd yn ôl y gyfraith y gellir profi deallusrwydd rhywun.
Dim ond ar y 30ain o Tết (30ain o'r 12fed mis lleuad).

Pryd bwyd enwog - holylandvietnamstudies.com
Ffig.3: Pryd enwog

… Parhewch yn adran 2…

NODIADAU:
1 Yr Athro Cyswllt HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
Yn ôl JOSEPH TISSANIER - Ffrancwr yn byw yn Thăng Long rhwng 1658 - 1663 - a dreuliodd bum Tết yn Tonquin.
3 Yn ôl TOAN ÁNH - Credoau yn Fietnam - Llyfr 2 - Tŷ Cyhoeddi Nam Chi - Saigon 1968.

BAN TU THU
01 / 2020

NODYN:
◊ Ffynhonnell: Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - Gŵyl Fawr - Asso. Yr Athro HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
◊ Mae delweddau testun trwm a sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamnhoc.com

GWELD HEFYD:
◊  O Brasluniau ar ddechrau'r 20fed ganrif i ddefodau a gŵyl draddodiadol.
◊  Arwyddiad o'r term “Tết”
◊  Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am CEGIN a CAKES
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 1
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 2
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am daliad Adran
◊  YN RHAN DEHEUOL Y WLAD: HOST O BRYDERON PARALLEL
◊  Yr hambwrdd o Bum ffrwyth
◊  Mae Cyrraedd y Flwyddyn Newydd
◊  CRAFFU GWANWYN - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 2
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 3
◊  Aros am y FLWYDDYN NEWYDD - Adran 2
◊  Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - vi-VersiGoo
◊ ac ati.

(Amseroedd 1,264 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X