Y 6ed Gynhadledd Ryngwladol ar ASTUDIAETHAU VIETNAMESE - Adran 2

Hits: 220

… Parhad ar gyfer Adran 1 - diweddaru…

Pynciau ffocws y gynhadledd

             Tmae opteg sy'n canolbwyntio ar y gynhadledd o dan 10 Panel fel a ganlyn:

Materion Rhanbarthol a Rhyngwladol

Ar sefyllfa ranbarthol a rhyngwladol

+ Trefn wleidyddol a diogelwch yn y byd, Dwyrain Asia a'r Rhanbarth Indo-Môr Tawel: y status quo a'r rhagolygon; 
+ Cystadleuaeth pwerau gwych, yn enwedig cystadleuaeth strategol yr UD - China: y status quo, y rhagolygon a'i effeithiau Viet Nam, y rhanbarth a'r byd; 
+ Heriau diogelwch traddodiadol ac anhraddodiadol i'r rhanbarth a'r byd; 
+ Llywodraethu rhanbarthol a byd-eang, rôl pensaernïaeth ranbarthol a rhyngwladol yn y cyd-destun newydd.

Ar gysylltiadau tramor Viet Nam

+ Strategaeth a pholisi tramor Viet Nam: Cyflawniadau, cyfleoedd, heriau ac atebion; 
Viet Nam ac ASEAN;
Perthynas Viet Nam gyda phwerau mawr (h.y. Yr Unol Daleithiau, China, India, Japan, ac ati); 
+ Integreiddiad rhanbarthol a rhyngwladol dyfnach ac ehangach Viet Nam ac integreiddio; 
Viet Nam a'i rôl yn y llywodraethu rhanbarthol a byd-eang.

      Status quo o astudiaethau rhyngwladol gan ysgolheigion o Fietnam ac yn ymchwilio i gysylltiadau tramor Viet Nam gan ysgolheigion tramor.

Ideoleg, Gwleidyddiaeth

Meddyliodd Fietnam o'r oes draddodiadol i'r oes fodern

+ Cynnwys, natur a nodweddion traddodiadol Fietnameg meddwl; 
+ Perthynas ymhlith Fietnameg ideolegau ac crefyddau mewn hanes; 
+ Dylanwad yr ideolegau a'r crefyddau traddodiadol ar Diwylliant Fietnam ac pobl heddiw; 
+ Tueddiadau meddwl yn y byd a'u dylanwad ar Vietnam
+ Materion yn ymwneud ag ymchwil Meddwl Fietnam yn y byd heddiw.

Gwleidyddiaeth Fietnam o Doimoi hyd yn hyn

+ Cymhwyso Marcsiaeth- Leniniaeth in Viet Nam yn ystod y Proses Doi moi
+ Perthynas fawr yn Proses Doimoi
+ Materion y blaid sy'n rheoli yn Vietnam
+ Rôl y sosialaidd Cyflwr y bobl, gan y bobl ac ar ran y bobl; 
+ Materion yn ymwneud â rheolaeth gymdeithasol, cyfiawnder cymdeithasol, cynnydd cymdeithasol, consensws cymdeithasol ac undod cymdeithasol.

Astudiaethau Ethnig a Chrefyddol

Astudiaethau Ethnig

+ Materion ethnig yn natblygiad cynaliadwy grwpiau ethnig a gweithredu undod cenedlaethol gwych; 
+ Gweithredu polisïau ethnig a datblygu grwpiau ethnig yn gynaliadwy; 
+ Rôl grwpiau ethnig yn y wlad a'r gymuned dramor Fietnameg yn y broses o adeiladu'r Cymuned genedlaethol-ethnig Fietnam
+ Gwerthoedd diwylliannol grwpiau ethnig ac adeiladu diwylliant cenedlaethol unedig o Viet Nam yn yr amrywiaeth gyfredol; 
+ Trawsnewid bywoliaethau, cymdeithas, diwylliant, yr amgylchedd, ac ati a datblygu cynaliadwy'r grwpiau ethnig cyfredol; 
+ Materion newydd cymunedau ethnig-crefyddol yn gyfoes Viet Nam.

Astudiaethau Crefyddol

+ Crefyddau a thrawsnewidiad crefyddol yn Viet Nam yn y cyd-destun newydd; 
+ Rhyngweithio rhwng y cylchoedd crefyddol ac anghrefyddol (yr economaidd, cymdeithasol, diwylliannol, cyfreithiol, addysgol ac amgylcheddol) yn gyfoes Viet Nam
+ Grwpiau crefyddol newydd sy'n dod i'r amlwg, daeth crefyddau i'r amlwg yn gynhenid ​​yn Viet Nam heddiw; 
+ Adfywiad o Crefyddau gwerin a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg; 
+ Perthynas crefydd-wladwriaeth yn Viet Nam mewn hanes ac ar hyn o bryd.

Addysg, Hyfforddiant a Datblygiad Dynol yn Fietnam

+ Sefydliadau a pholisïau i ddatblygu addysg a hyfforddiant yn Viet Nam o ran economi’r farchnad ac integreiddio rhyngwladol, gan gymryd ansawdd ac effeithlonrwydd allbwn fel mesur; 
+ Addysg a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth a thechnoleg yw ysgogwyr allweddol datblygiad economaidd-gymdeithasol; 
+ Effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd rheolaeth y wladwriaeth, rheolaeth broffesiynol a gweinyddiaeth mewn addysg a hyfforddiant tuag at fecanwaith ymreolaeth sy'n gysylltiedig ag atebolrwydd sefydliadau addysgol a hyfforddiant; 
+ Strategaeth ar gyfer cydweithredu ac integreiddio rhyngwladol mewn addysg a hyfforddiant fel bod Viet Nam yn dod yn wlad gref ym maes addysg a hyfforddiant yn y rhanbarth, yn dal i fyny â lefel uwch y byd, yn cymryd rhan yn y farchnad ryngwladol ar gyfer hyfforddiant adnoddau dynol; 
+ Addysg a hyfforddiant gyda'r nod o ennyn traddodiadau gwladgarwch, balchder cenedlaethol, credoau, a dyheadau am lewyrchus a hapus datblygiad Viet Nam
+ Addysg a hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth, parchu ac ufuddhau i'r gyfraith, diogelu'r amgylchedd, cadw hunaniaeth ddiwylliannol genedlaethol Pobl Fietnam, yn enwedig y genhedlaeth ifanc; 
Datblygiad dynol cynhwysfawr Viet Nam yn raddol yn dod yn ganolbwynt y strategaeth datblygu economaidd-gymdeithasol; 
+ Datblygu Pobl Fietnam yn gynhwysfawr, i fod ag iechyd, gallu, cymwysterau, ymwybyddiaeth a chyfrifoldeb uchel tuag atynt eu hunain, eu teuluoedd, cymdeithas a'r genedl; 
+ Datblygu talentau, deallusrwydd a rhinweddau Pobl Fietnam yw canolbwynt, nod a grym gyrru'r dadleoliad cenedlaethol; 
Mynegai Datblygiad Dynol (HDI) a'i faterion yn Viet Nam heddiw; 
+ Y system werth genedlaethol, y system werth diwylliannol a safonau dynol yw'r sylfaen ar gyfer datblygu addysg a hyfforddiant a datblygiad dynol yn Viet Nam
+ Gwella statws Pobl Fietnam trwy addysg mewn gwybodaeth, moeseg, estheteg, sgiliau bywyd ac addysg gorfforol; 
+ Polisi rhagorol i ddenu a gwerthfawrogi talentau ac arbenigwyr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Economeg, Technoleg a'r Amgylchedd

+ Integreiddio ac adnewyddu economaidd (Doimoi) yn Viet Nam
+ Datblygiadau economaidd strategol yn y cyd-destun datblygu newydd; 
+ Gwella cystadleurwydd Busnesau Fietnam yn y broses o integreiddio a chystadleuaeth fyd-eang; 
+ Ailstrwythuro economaidd ac adnewyddu patrwm twf; 
+ Trawsnewid economaidd digidol a thwf cynhwysol yn Viet Nam
+ Yn manteisio ar Diwydiant 4.0 cyfleoedd i wella rôl gwyddoniaeth, technoleg ac arloesedd ar gyfer datblygu economaidd-gymdeithasol; 
+ Cyfoethogi a chwblhau'r sefydliad economaidd marchnad sosialaidd-ganolog; 
+ Datblygu trefol, datblygu economaidd rhanbarthol, a datblygiad newydd mewn ardaloedd gwledig; 
Viet Nam a chytundebau masnach rydd cenhedlaeth newydd (EVFTA, CPTPP); 
+ Datblygu economaidd sy'n gysylltiedig â diogelu'r amgylchedd ac ymateb i newid yn yr hinsawdd yn Aberystwyth Viet Nam
+ Ymateb i'r Pandemig Covid-19, gan sylweddoli “nod deuol”Ymladd yn erbyn y pandemig a datblygu’r economi mewn cyd-destun arferol newydd; 
+ Datblygu economi forol gynaliadwy yn Viet Nam
+ Rheoli a defnyddio adnoddau naturiol yn effeithiol, diogelu'r amgylchedd ac ymateb i newid yn yr hinsawdd; 
+ Gweithrediad Viet Nam o'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) o dan y Cenhedloedd Unedig 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Ieithyddiaeth, Llenyddiaeth

Ieithyddiaeth

+ Cymhwyso damcaniaethau ieithyddol newydd yn y byd wrth astudio'r Iaith Fietnameg a'r ieithoedd lleiafrifoedd ethnig; 
+ Mae'r Iaith Fietnameg o dan effeithiau diwydiannu, moderneiddio, trefoli, ymfudo ac integreiddio rhyngwladol; 
+ Y berthynas rhwng iaith a diwylliant, gan astudio'r nodweddion diwylliannol - meddwl cenedlaethol wedi'i fynegi trwy iaith; 
+ Cadw purdeb a datblygiad y Iaith Fietnameg ar y cyd â safoni'r Fietnameg yng nghyd-destun integreiddio rhyngwladol a'r Chwyldro 4.0
+ Cadw a hyrwyddo rolau a hunaniaethau'r ieithoedd lleiafrifoedd ethnig i gyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy'r wlad yn y cyd-destun newydd; 
+ Ieithyddiaeth gymhwysol, dysgu iaith mewn ysgolion, addysgu Fietnameg fel iaith dramor, ac ati yng nghyd-destun integreiddio rhyngwladol.

Llenyddiaeth

+ Cyfraniad Llenyddiaeth Fietnam (o lenyddiaeth werin i lenyddiaeth gyfoes; llenyddiaeth ddomestig a llenyddiaeth gan Fietnam dramor) i'r broses o adnewyddu a moderneiddio cenedlaethol; 
+ Llenyddiaeth lleiafrifoedd ethnig: proses ddatblygu, ysgrifenwyr, tueddiadau amlwg; y berthynas genedlaethol - ethnig; hunaniaeth ddiwylliannol, rhyngweithio diwylliannol a llenyddol, ac ati. 
+ Integreiddio rhyngwladol a hunaniaeth genedlaethol yn Llenyddiaeth Fietnam (effeithiau globaleiddio ar lenyddiaeth; cyfnewid diwylliannol a llenyddiaeth; materion adeiladu'r cymeriad a'r enaid sy'n cario hunaniaeth Fietnam, ac ati.)
+ Llenyddiaeth wedi'i chyfieithu: proses ddatblygu; marchnad ar gyfer llenyddiaeth wedi'i chyfieithu, cyfnewid llenyddiaeth a hyrwyddo; ymarfer a pholisi; ac ati. 
+ Cymhwyso damcaniaethau a dulliau modern i mewn Llenyddol Fietnam ymchwil (dylanwad moderniaeth ac ôl-foderniaeth)
+ Dysgu llenyddiaeth yn y diwydiant 4.0 oes.

Gwladwriaeth a Deddfau

+ Adeiladu'r rheol gyfraith sosialaidd Cyflwr Viet Nam; Trefnu, ymarfer a rheoli pŵer y Wladwriaeth; Rôl a swyddogaethau'r rheol gyfraith Cyflwr Viet Nam; Cyffredinolrwydd a phenodoldeb rheolaeth y gyfraith Cyflwr Viet Nam
+ Llywodraethu gwladwriaethol yn Viet Nam tuag at ofynion integreiddio rhyngwladol a datblygu cynaliadwy; 
+ Cysylltiadau rhwng dinasyddion a chyfranogwyr y cyhoedd yn Materion y wladwriaeth in Viet Nam
+ Rheolaeth gymdeithasol mewn sefyllfaoedd naturiol a chymdeithasol anarferol yn Viet Nam
+ Deddfau ar integreiddio rhyngwladol a gwarchod sofraniaeth yng nghyd-destun integreiddio rhyngwladol; 
Rôl Viet Nam wrth lunio a gweithredu ymrwymiadau rhyngwladol; 
+ Codeiddio cyfreithiol a mudo deddfau tramor yn Viet Nam
+ Deddfau ar hyrwyddo twf gwyrdd a datblygu cynaliadwy; 
+ Cydweithrediad rhyngwladol wrth atal troseddau; 
+ Sifil, teulu a phriodas, deddfau gweithdrefn sifil yn Viet Nam
+ Deddfau gweithdrefnau troseddol a throseddol yn Viet Nam
+ Deddfau ar fuddsoddi, busnes a masnach yn Viet Nam yng nghyd-destun integreiddio rhyngwladol a datblygu cynaliadwy; 
+ Deddfau ar ddiogelu'r amgylchedd ac ymateb i newid yn yr hinsawdd yn Viet Nam
+ Deddfau ar lafur a nawdd cymdeithasol yn Viet Nam yng nghyd-destun integreiddio rhyngwladol a datblygu cynaliadwy; 
+ Goblygiadau cyfreithiol y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol.

Hanes, Sino-Nom, Archeoleg

Hanes

Materion hanesyddol Viet Nam o'r dechrau i cyn-Doimoi ym meysydd gwleidyddiaeth, milwrol, economeg, diplomyddiaeth, diwylliant a chymdeithas; 
Materion hanesyddol Viet Nam o Doimoi i gyflwyno.

Sino-Nom

+ Datblygiadau newydd yn Astudiaethau Sino-Nom
+ Ymelwa dramor Archifau Sino-Nom, Dogfennau Sino-Nom ynghyd â'r dyniaethau digidol; 
Deunyddiau Sino-Nom ac astudio ddwyrain Asia testunau clasurol; 
Sino-Nom yn y Diwylliant cyfoes Fietnam a chyfraniadau Sino-Nom mawr i astudio Hanes Fietnam ac diwylliant.

Archaeoleg

+ Darganfyddiadau archeolegol newydd yn Viet Nam.

diwylliant

+ Materion damcaniaethol cyffredinol ar Diwylliant Fietnam yng nghyd-destun integreiddio a datblygu: polisïau diwylliannol, damcaniaethau, dulliau, methodolegau ar gyfer ymchwil ddiwylliannol yng nghyd-destun cyfredol integreiddio a datblygu rhyngwladol; 
+ Diwylliannau cymdeithasol, rhanbarthol ac ethnig cyfredol: arfer diwylliant teuluol, llinachau, cymunedau, gwyliau, credoau, y celfyddydau, gwybodaeth, ac ati; 
+ Ailstrwythuro diwylliannol, trawsnewid ac addasu yn Viet Nam yn wyneb y newidiadau bywiog a ddaeth yn sgil y broses integreiddio a datblygu; 
+ Rôl diwylliant mewn integreiddio a datblygu cynaliadwy: Sut mae diwylliant yn chwarae fel ffynonellau mewndarddol pwysig yn y broses integreiddio a datblygu cynaliadwy; 
+ Diwydiant diwylliannol a chreadigol yn Viet Nam
+ Ymarfer treftadaeth ddiwylliannol, cadw a hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol yng nghyd-destun integreiddio a datblygu yn Viet Nam heddiw, y gydberthynas rhwng cadw a datblygu treftadaeth, rhwng arysgrif treftadaeth a heriau i amddiffyn a hyrwyddo etifeddiaethau, ac ati.

Materion cymdeithasol

Strwythur cymdeithasol Viet Nam a haeniad wrth drosglwyddo economaidd-gymdeithasol: ffurfio dosbarthiadau cymdeithasol; symudedd cymdeithasol; anghydraddoldeb a gwahaniaethau cymdeithasol; 
+ Ymfudo a threfoli: ffurflenni ymfudo; amodau byw ac ansawdd, cysylltiadau cymdeithasol, cyfraniadau economaidd gan ymfudwyr; plant mewn teuluoedd mudol; ardaloedd trefoli a maestrefi; 
+ Datblygu gwledig: newid bywoliaeth, newid diwylliannol mewn ffyrdd gwledig, newid mewn defnydd tir, adeiladu cefn gwlad newydd; 
+ Poblogaeth a datblygu cynaliadwy: Newid strwythur y boblogaeth, cyfradd ffrwythlondeb; cymhareb rhyw adeg genedigaeth; addasu i heneiddio poblogaeth; polisi poblogaeth yn yr oes integreiddio; 
+ Teulu a Rhyw yn y cyfnod pontio: priodas ac ysgariad yn y gymdeithas fodern; newid mewn perthnasoedd teuluol, cysylltiadau rhyw; amrywiaeth y mathau newydd o deuluoedd; teuluoedd o leiafrifoedd ethnig; rôl teulu; 
+ Nawdd cymdeithasol a gwaith cymdeithasol: tlodi mewn lleiafrifoedd gwledig, trefol, ethnig; pynciau lles; mynediad at wasanaethau cyhoeddus; gwaith a bywoliaethau i grwpiau difreintiedig; modelau nawdd cymdeithasol; hyfforddiant ac ymarfer gwaith cymdeithasol; 
+ Rheolaeth gymdeithasol yn y broses o ddatblygu ac integreiddio: modelau rheoli, moddau, offer a dimensiynau cymdeithasol cysylltiedig; ymddiriedaeth gymdeithasol; 
+ Gofal iechyd: gofal iechyd atgenhedlu, iechyd meddwl, trais domestig, mynediad at ofal iechyd a diogelwch bwyd; 
+ Materion cymdeithasol wrth drawsnewid digidol: Effeithiau cymdeithasol trawsnewid digidol a 4.0 Chwyldro Diwydiannol; trawsnewid digidol ym meysydd llafur, cyflogaeth, addysg a gofal iechyd; Materion damcaniaethol ac ymarferol y gymdeithas ddigidol.

GWELD HEFYD :
◊  Y 6ed Gynhadledd Ryngwladol ar ASTUDIAETHAU VIETNAMESE - Adran 1.

NODIADAU :
◊ Ffynhonnell:  Academi Gwyddorau Cymdeithas Fietnam (VASS).
◊ Mae testunau print trwm, italig a phrint mawr wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com.

BAN TU THƯ
07 / 2021

(Amseroedd 706 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X