SOC TRANG - Cochinchina

Hits: 414

MARCEL BERNANOISE1

I. Daearyddiaeth Ffisegol

     Mae'r dalaith yn rhan o'r gwastadedd aruthrol sy'n ffurfio Cochin-China Isaf. Mae'r tir yn unffurf wastad, gyda'r tir uchaf prin 2 fetr uwch lefel y môr. Ar y llaw arall, mae yna lawer o bantiau, yn enwedig y tu ôl i'r twyni ar hyd Môr y Dwyrain, ac yn y gorllewin, ar ffiniau Rachgia [Rạch Giá] a Cantho [Cần Thơ], lle mae'r ddaear yn is na lefel y môr. Yn ystod y tymor glawog, mae ardal y ganolfan dan ddŵr. Yn ffodus, mae'r undonedd unffurf hwn wedi'i dorri yma ac acw gan “sgriniau” diffuant a ffurfiwyd gan y llystyfiant sy'n tyfu ar y giongs, ynysoedd tywodlyd o hen dwyni a godwyd ychydig uwchben y gwastadeddau o'u cwmpas, wedi'u gorchuddio â choed mawr a bambŵ. Defnyddir y giongs hyn i fyw ynddynt. Mae'r pridd yn llifwaddodol. Mae haenau o Argil ym mhobman (clai) wedi'i gymysgu â thywod a llysnafedd wedi'i orchuddio gan ychydig centimetrau o bridd. Ar y tir unffurf gwastad hwn, mae gwelyau'r cyrsiau dŵr yn wirioneddol iselderau yn y pridd, lle mae'r glaw yn draenio ac yn casglu ar lanw isel; ar lanw uchel maent yn gorlifo'r glannau ac yn ffrwythloni'r tir heb unrhyw gymorth gan y trigolion.

CANLLAWIAU

     Mae'r weinyddiaeth wedi cymryd datblygiad y camlesi sy'n draenio'r tiriogaethau y maent yn mynd drwyddynt, gan drawsnewid felly'r rhanbarthau corsiog, afiach, corsiog, yn ardaloedd ffrwythlon a phoblogaidd. Mae cyfoeth y dalaith wedi tyfu'n sylweddol yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, oherwydd gwaith net pwysig camlesi. Mae traffig wedi cynyddu'n fawr ers datblygu'r rhwydwaith hwn o ffyrdd. Mae'r canŵod a'r sampans a oedd yn ddull cyntefig brodorol o drawsgludo wedi cael eu disodli fwyfwy gan geir modur. Yn 1920 roedd 54 o geir modur yn y dalaith, erbyn hyn mae 112 ac mae'r rhain yn cael eu hychwanegu atynt yn barhaus. Heblaw am y ffyrdd hyn, mae modd cyfathrebu rhwng dŵr rhwng y dalaith a Saigon [Sài Gòn] a Cambodia. Rwy'n cynghori wythnos bod y gwasanaeth “Messageries fluviales” yn lansio rhwng Saigon [Sài Gòn] a Dai Ngai [Đại Ngãi], yn galw am mytho [Mỹ Tho], Vinhlong [Venh Hir], dim ond [Sa Đéc], Chaudoc [Châu Đốc], Longxuyen [Xuyên hir] a Cantho [Cần Thơ]. Mae yna hefyd wasanaeth o lansiadau Tsieineaidd ar gyfer teithwyr a nwyddau o:

  1. Soctrang [Sóc Trăng] i Rachgia [Rạch Giá];
  2. Soctrang [Sóc Trăng] i Phom Penh [Pnôm Pênh], yn galw am Cantho [Cần Thơ] a Chaudoc [Châu Đốc].

II. Daearyddiaeth Weinyddol

     Llywodraethir y dalaith gan edmygydd sy'n rheoli gwaith gwleidyddol a gweinyddol y dalaith ac mae ganddo ddirprwy weinyddwr. Mae yna lys cyfiawnder eilaidd dan lywyddiaeth tri ynad, gyda chymorth Clerc y Llys, a dau glerc cynorthwyol. Mae garsiwn yn Soctrang [Sóc Trăng], gyda chwmni o'r 1st Catrawd o saethwyr miniog Annamite. Mae rheolwr tollau a thollau gyda dau reolwr cynorthwyol, hefyd arolygydd y distyllfeydd yn Baixau. Yr ysgol (coleg cyfarwyddyd cyhoeddus) yn y brif dref yn cael ei gyfarwyddo gan Athro, sydd hefyd yn goruchwylio'r ysgolion eraill y tu mewn i'r dalaith. Mae cyfrifydd yn gyfrifol am y trysorlys. Rhennir y dalaith yn 4 rhanbarth gweinyddol, a lywodraethir gan Phus [Phủ] neu Huyens [Huyện], sef cynrychiolwyr llywodraethwr y dalaith. Mae 12 canton ac 80 pentref. Yn y brif dref mae ysbyty yn perthyn i'r Chwiorydd “de la Providence de Portieux”, gyda chymhorthdal ​​gan y dalaith, a dwy ysgol (Colegau cyfarwyddiadau cyhoeddus), un ar gyfer bechgyn, a'r llall ar gyfer merched, mae ysgolion elfennol wedi'u hagor yn y rhan fwyaf o'r pentrefi. Mae trefniadau iechydol eisoes yn bodoli neu ar fin cael eu gosod yn yr holl ganolfannau pwysig. Bydd y cyflenwad o offerynnau, offer a chyfarpar ar gyfer cyfarwyddyd cyhoeddus a chymorth meddygol yn cael ei gwblhau cyn bo hir.

POBLOGAETH

     Mae poblogaeth y dalaith wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. Mae'r cynnydd nid yn unig oherwydd gormodedd genedigaethau dros farwolaethau, ond hefyd, oherwydd y mewnfudo sylweddol iawn, oherwydd datblygiad economaidd y wlad yn dilyn adeiladu camlesi. Yn 1894 roedd y boblogaeth yn cynnwys 57.000 Annamites, 38.000 Cambodiaid, 10.000 Tsieineaidd, 60 Ewropeaidd, cyfanswm o 105.000 o drigolion. Ar hyn o bryd mae: 117.000 Annamites, 55.000 Cambodiaid, 11.000 Tsieineaidd, 2.500 Minh Huong [Minh Hương] a 164 o Ewropeaid, cyfanswm o 185.000 o drigolion. Amaethwyr yw mwyafrif yr Annamiaid. Mae cryn nifer o dirfeddianwyr mawr wedi caffael darnau helaeth o dir y maent yn eu gosod i ffermwyr. Y Chineses, yn byw yn bennaf yn Soctrang [Sóc Trăng], yn niferus a chyfoethog. Nhw sy'n berchen ar y distyllfeydd, y melinau llifio, a mwyafrif y tai busnes. Mae llawer o blanhigfeydd reis eu hunain.

III. Daearyddiaeth Economaidd

    Talaith Soctrang Mae gan [Sóc Trăng] arwynebedd o 238.000 hectar ac mae pob rhan ohono wedi'i ddefnyddio, ac mae bron yn gyfan gwbl yn cael ei drin â reis. Mae'r cynhaeaf yn cyrraedd 260.000 tunnell ar gyfartaledd, y mae 80.000 ohonynt yn cael eu cadw i'w bwyta'n lleol ac i'w hau. Y swm a allforir yw 180.000 tunnell, sef un rhan o ddeg o gyfanswm allforio Cochin-China. Mae tua dwsin o wladychwyr o Ffrainc yn y dalaith. Rwy'n ivore ohonynt, mae MM Gressier a Labaste yn ecsbloetio darnau helaeth o fwy na 5.000 hectar (tua 12.500 erw).

DIWYDIANT

     Mae dau beiriant dadgrynhoi, wedi'u gweithio gan stêm, ac mae un ohonynt yn perthyn i M. Gressier: yng nghanol ei dir gall drin 150 tunnell o reis gwyn bob dydd.

BAN TU THƯ
1 / 2020

NODYN:
1: Marcel Georges Bernanoise (1884-1952) - Peintiwr, ganwyd yn Valenciennes - rhanbarth fwyaf gogleddol Ffrainc. Crynodeb o fywyd a gyrfa:
+ 1905-1920: Gweithio yn Indochina ac yn gyfrifol am genhadaeth i Lywodraethwr Indochina;
+ 1910: Athro yn Ysgol Dwyrain Pell Ffrainc;
+ 1913: Astudio'r celfyddydau cynhenid ​​a chyhoeddi nifer o erthyglau ysgolheigaidd;
+ 1920: Dychwelodd i Ffrainc a threfnu arddangosfeydd celf yn Nancy (1928), Paris (1929) - paentiadau tirwedd am Lorraine, Pyrenees, Paris, Midi, Villefranche-sur-mer, Saint-Tropez, Ytalia, yn ogystal â rhai cofroddion o'r Dwyrain Pell;
+ 1922: Cyhoeddi llyfrau ar Decorative Arts yn Tonkin, Indochina;
+ 1925: Enillodd wobr fawreddog yn Arddangosfa'r Wladfa ym Marseille, a chydweithiodd â phensaer Pavillon de l'Indochine i greu set o eitemau mewnol;
+ 1952: Yn marw yn 68 oed ac yn gadael nifer fawr o baentiadau a ffotograffau;
+ 2017: Lansiwyd ei weithdy paentio yn llwyddiannus gan ei ddisgynyddion.

CYFEIRIADAU:
◊ Llyfr “LA COCHINCHINE”- Marcel Bernanoise - Hong Duc [Hong Đức] Cyhoeddwyr, Hanoi, 2018.
◊  wikipedia.org
Words Amgaeir geiriau Fietnam trwm ac wedi'u italeiddio y tu mewn i ddyfynodau - wedi'u gosod gan Ban Tu Thu.

GWELER MWY:
◊  CHOLON - La Cochinchine - Rhan 1
◊  CHOLON - La Cochinchine - Rhan 2
◊  SAIGON - La Cochinchine
◊  GIA DINH - La Cochinchine
◊  BIEN HOA - La Cochinchine
◊  THU DAU MOT - La Cochinchine
◊  FY THO - La Cochinchine
◊  TAN AN - La Cochinchine
◊  COCHINCHINA

(Amseroedd 1,894 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X