Mynd am TERFYNAU TẾT - Adran 3

Hits: 463

HUNG Nguyen Manh1

… Parhau ar gyfer adran 2:

Seremonïau yn nhai pobl eraill

   Daeth Fietnameg nid yn unig addoli eu hynafiaid ond hefyd talu eu parch i eraill hynafiaid pobl. Felly yr arferiad o fynd am Defodau. Mae hyn nid yn unig i ddweud cyfarchion ond i dalu eu parch. Rhaid i blant ac wyrion dalu eu parch i ben y teulu. Mae perthnasau, cymdogion a ffrindiau yn talu eu parch i'w gilydd. Mae buddiolwyr yn cael parch gan fuddiolwyr, meddygon gan gleifion, athrawon gan fyfyrwyr, blaenor pentref gan gynghorwyr pentref, yn ogystal â rhyngddynt eu hunain.

   “Rhaid i fân mandarinau anfon anrhegion i fandarinau uwchraddol sydd felly’n derbyn cryn dipyn. Fel arfer, mae'r rhain yn rhoi rhan i'w ffrindiau, milwyr, cynorthwywyr i bawb gymryd rhan o'r budd. Nid oes rheidrwydd ar bob mandarin i anfon anrhegion at y Brenin a'r arglwydd. ”

   “Bwydydd yn bennaf yw anrhegion i henuriaid: reis, mochyn, iâr, hwyaden, arecanut, siwgr, ffrwythau, cacen, jam… Byddai milwyr yn casglu ac yn anfon anrhegion at eu pennaeth uniongyrchol yn dilyn defod ddifrifol: yn gyntaf yn cerdded pen y cwmni (yn gorchymyn o ddau i chwe chwch, mae pob cwch yn cynnwys rhwng 30 a 60 o filwyr) yna milwyr sy'n cario reis, mochyn (newydd eu lladd). Mae'r pennaeth sy'n eistedd yng nghanol y tŷ yn edrych yn fawreddog. Mae'r milwyr yn kowtow dair gwaith. Mae'r pennaeth yn derbyn yr anrhegion ac yn galw ar ei gynorthwyydd i fynd â nhw i ffwrdd, yna'n rhoi anrhegion i'w filwyr sy'n cyfateb i'w rhai eu hunain. "

    Yr anrhegion gan y Brenin a'r Arglwydd i'r mandarinau yn wisg - gwisg gyda llun draig, wedi'i liwio'n goch. Mae'r presennol yn cael ei ddwyn i'r mandarinau gan filwyr sydd â pharasol drosto - nid i'w amddiffyn rhag glaw ond i ddangos parch tuag ato12.

    Wrth gyrraedd tŷ, mae'n rhaid i'r ymwelydd fod yn fywiog. Byddai'n kowtow bedair gwaith ac yn ymgrymu deirgwaith o flaen yr allor, yna dywed ei gyfarchion. Ar ôl hynny, byddai'r gwesteiwr yn gwahodd ei westai i gnoi betel neu yfed te, yna i yfed alcohol, bwyta pryd o fwyd a chacen. Rhaid i'r ymwelydd fod yn gwrtais: byddai'n cymryd ychydig o alcohol, tybaco - os yw'n gwrthod bwyta pryd a chacen - neu byddai'n cael brathiad o jam, hadau melon dŵr. Mae pawb yn shuns o wleddoedd mawr yn y tridiau o Tết.

Anfon oddi ar hynafiaid Un

    Mae pobl yn dewis naill ai canol y cwrt neu gornel lân o ardd sydd wedi'i gorchuddio'n dda i losgi offrymau papur joss. Mewn rhai mannau, mae pobl yn llosgi'r offrymau papur joss mewn modd cymhleth iawn sy'n gofyn am bresenoldeb swyddog defodol cyn dechrau llosgi. Mae'r gweinydd defodol yn cyflawni defodau amrywiol a phan fydd y papurau joss yn llosgi'n ddisglair, mae'r gweiddi yn gweiddi ar goedd ychydig weithiau, gan ymddangos i brofi ei fod wedi dod i gysylltiad â'r ysbrydion; mae hyn i gyd wedi'i anelu at greu argraff gref o ran pen y teulu.

GWAHARDD AR4

Achlysur trydydd diwrnod Tết

RYDYM YN DECHRAU CYHOEDDI CYFRIFOL:

   I deulu ein tad: Ein cyndeidiau, hen dad-cu, hen dad-cu, taid, tad.

  I deulu ein mamau: Ein cyndeidiau, nain hen fam-gu, hen fam-gu, nain, mam.

CYN EICH TABLAU, RYDYM YN DECHRAU GWYBODAETH I CHI:

    Rydyn ni ar y trydydd diwrnod Tết, hefyd ar ddechrau'r Gwanwyn, rydym yn ddiffuant yn cyflwyno offrymau fel ffrwythau a blodau, betel ac alcohol, yn ogystal â'r holl eitemau gofynnol eraill, gan obeithio y byddwch chi'n eu mwynhau ac yn bendithio ein teulu cyfan, ifanc yn ogystal â hen bobl, gyda llawer o iechyd a heddwch.

   Gofynnwn yn barchus i'n cyndeidiau tadol a mamol, ewythrod, modrybedd, brodyr a chwiorydd fwynhau'r offrymau.

   Rydym hefyd yn parchu gwahodd ein Athrylith yr aelwyd ac mae ein Duw Cegin i ymuno â'n cyndeidiau yn y mwynhad.

GYDA EIN CYFRIFON

Bedd yn ymweld yn gynnar yn y Gwanwyn

    Nid yw'r llun sy'n cyd-fynd yn darlunio gwerinwr yn cario rhaw i'r cae ond i feddau ei hynafiad i'w hailgyflenwi â phridd a thynnu chwyn. Ar ben hynny, mae'n dod ag arian papur arogldarth a phleidlais i'w losgi.

    Dyma'r arferiad o ymweld â bedd yn gynnar yn y gwanwyn. Mewn sawl man yng nghefn gwlad ni orfodir yr arferiad hwn o'r blaen Tết ond mae'n cael ei wneud ar ôl llosgi arian papur pleidleisiol ¾ fel arfer ar bedwerydd diwrnod y mis cyntaf fel yn Thị Cầu, Bac Ninh dalaith.

Hadau melon dŵr ar Ddiwrnodau Tết

    “Wrth grensian hadau melon dŵr ar ddiwrnodau T ,t, rydych yn sicr yn defnyddio cynnyrch rhyfedd o Bình Thuận, tir sy'n darparu digon o hadau bob blwyddyn i fodloni'r gofynion mewndirol, yn ogystal â thramor, o ran yr hadau melon dŵr du a choch. “Mae pobl yn crensian i ddifyrru eu hunain”13.

    Blodyn eirin melyn a watermelon coch ar gyfer teuluoedd Fietnam mae elfennau arbennig na ellir eu hepgor ar ôl i'r gwanwyn ddychwelyd. A. Amser byddai blodyn eirin melyn yn un diystyr, tra byddai'n ddi-flas, pe bai'r melonau dŵr digwydd bod yn absennol. Eitemau fel hadau melon dŵr, mae cig braster, nionod wedi'u piclo, a chrwst pwff yn cael eu hystyried yn seigiau cenedlaethol ar achlysur y Gŵyl Blwyddyn Newydd lleuad. Pwy yn ein plith a allai byth anghofio lle persawrus hadau melon dŵr roeddem yn arfer gwahodd ein gwesteion i wasgfa ar y tri diwrnod Tết wrth siarad am ddychweliad y gwanwyn. Mewn amgylchedd mor glyd mae pobl hefyd yn ei ddefnyddio hadau melon dŵr i wneud stwffin mewnol o gacennau y gellir eu defnyddio fel anrheg cwrtais a mireinio ar ein gwyliau cenedlaethol.

    Daeth dŵr-melon yn gynnyrch o Bình Thuận talaith, ac mae'n fath o blanhigyn sy'n gwneud yn dda mewn pob math o ddyddodion llifwaddodol, wedi'i gymysgu â thywod, yn cŵl ac yn friwsionllyd. Arferai ffermwyr rhanbarthol blannu dŵr-melon mewn lleoedd fel ardaloedd tywodlyd, ardaloedd jyngl, neu diroedd wedi'u clirio, ac unwaith bob tair blynedd, pan fydd y tir yn troi'n anffrwythlon, mae'n rhaid i bobl symud i leoliad arall i blannu eto. Yn ôl profiadau ffermwyr sy'n byw yn y fan a'r lle, dim ond dau gnwd y gall rhywun eu plannu: mae'r prif gnwd o'r 3ydd i'r 6ed mis lleuad ac mae'r cnwd ategol o'r 9fed i'r 12fed mis lleuad. Ar y dechrau, ym mis Ionawr mae un yn dechrau paratoi tir wedi'i glirio (wedi'i gadw ar gyfer plannu melon dŵr) fel y gall rhywun gloddio tyllau ym mis Chwefror i ddal yr hadau a blannwyd. . .

    Mae dau fath o hadau watermelon - yr un wedi'i rostio a'i liwio'n goch a'r un wedi'i ferwi a'i liwio'n ddu. Rhaid socian y rhai wedi'u rhostio mewn tanc dŵr i gael gwared ar yr holl dywod, pridd, a'r haen o sudd, cyn datseilio'r hadau trwm a'u sychu i'r haul am y tro olaf yn ystod 5 awr, cyn eu rhostio. I rostio mae un yn gosod crochan mawr ar stôf wedi'i gynhesu, yn tywallt y dŵr-melon hadau i mewn, eu cymysgu â chopsticks mawr, eu tynnu allan pan fyddant yn troi'n felynaidd a gadael iddynt oeri. Wrth rostio os bydd un yn tywallt olew cnau daear ar yr hadau, bydd ganddyn nhw olwg sgleiniog dymunol. Rhag ofn bod rhywun yn dymuno eu lliwio'n goch, bydd yn rhaid i chi arllwys llifyn coch ar yr hadau a'u rhostio am yr eildro. Ond, y tro hwn, dim ond cymysgu'r llifyn gyda'r hadau a'i goginio â thân bach i ganiatáu i'r llifyn ffosio'r hadau. I gael yr had melon dŵr du, rhaid i un ei olchi'n lân, ei sychu, yna ei arllwys i grochan mawr, sy'n cynnwys dŵr hallt wedi'i gymysgu â sylffad fferrus (wedi'i brynu yn siop meddygaeth lysieuol), yna ei goginio â thân bach; pan fydd y dŵr wedi'i ferwi, rhaid lleihau'r tân, gan aros am 15 munud i'r hadau gael eu troi, eu tynnu allan a'u sychu i'r haul, a byddant yn dod yn hadau melon dŵr du. Plannwyr melon dŵr yn y Bình Thuận talaith gadewch inni wybod ei bod yn cymryd y melon dŵr 45 diwrnod i flodeuo, 70 diwrnod i aeddfedu, a 90 diwrnod i droi’n hen ac yn fwytaadwy.

NODIADAU:
1 Yr Athro Cyswllt HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
4 Yn ôl HOÀNG THẾ MỸ - ĐỖ HOÀNG DUYÊN - Gwahoddiadau ar ddiwrnodau Tt ac ar achlysuron pen-blwyddi Tết a marwolaeth.
12 MARINI - Straeon newydd a chwilfrydig... (disgrifiad o Tết yn swyddfa'r Arglwydd Trịnh). Ibid, tt 245, 246.
13 Yn ôl LÊ HỮU LỄ - Adolygiad gwyddoniaeth - Gwanwyn Đinh Sửu (blwyddyn y byfflo) 1997 - Tudalennau 54, 55.

BAN TU THU
01 / 2020

NODYN:
◊ Ffynhonnell: Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - Gwyl Fawr - Asso. Yr Athro HUNG NGUYEN MANH, Doethur Ffylosophy mewn Hanes.
◊ Mae delweddau testun trwm a sepia wedi'u gosod gan Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

GWELD HEFYD:
◊  O Brasluniau ar ddechrau'r 20fed ganrif i ddefodau a gŵyl draddodiadol.
◊  Arwyddiad o'r term “Tết”
◊  Gŵyl Blwyddyn Newydd Lunar
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am CEGIN a CAKES
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 1
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am FARCHNATA - Adran 2
◊  Pryderon POBL DARPAROL - Pryderon am daliad Adran
◊  YN RHAN DEHEUOL Y WLAD: HOST O BRYDERON PARALLEL
◊  Yr hambwrdd o Bum ffrwyth
◊  Mae Cyrraedd y Flwyddyn Newydd
◊  CRAFFU GWANWYN - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 1
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 2
◊  Cwlt Duwdod y Gegin - Adran 3
◊  Aros am y FLWYDDYN NEWYDD - Adran 1
◊  Talu'r anrhydeddau olaf i CÔ KÍ ”(Gwraig y clerc) ar ail Ddiwrnod TẾT
◊  Cyn DECHRAU GWAITH - Adran 1
◊  Mynd am Seremonïau TẾT - Adran 1
◊  Mynd am Seremonïau TẾT - Adran 2
◊  Cyn Cyffwrdd â'r Ddaear - Adran 1
◊  Cyn Cyffwrdd â'r Ddaear - Adran 2
◊  Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam - vi-VersiGoo.
◊ ac ati.

(Amseroedd 1,465 Wedi ymweld, ymweliadau 1 heddiw)
en English
X