Rhai Straeon Byrion Fietnam Mewn Ystyr Cyfoethog - Adran 2

Hits: 319

GEORGES F. SCHULTZ1

KHUAT NGUYEN a'r Pysgotwr

   Rywbryd ar ôl iddo gael ei alltudio o'r Llys, roedd KHUAT NGUYEN yn cerdded ar hyd ymyl llyn ac yn canu iddo'i hun. Roedd ei wyneb wedi tyfu'n denau a'i ffigur yn fain.

   Gwelodd hen bysgotwr ef a gofyn: “Ai chi yw fy Arglwydd Tam Lu? Dywedwch wrthyf pam y cawsoch eich diswyddo o'r Llys. "

   Atebodd KHUAT NGUYEN: “Mewn byd budr, roedd fy nwylo'n unig yn lân; roedd pawb arall wedi meddwi, a minnau'n unig yn sobr. Dyna pam y cefais fy niswyddo. "

   Yna dywedodd y pysgotwr: “Nid yw'r dyn doeth byth yn wrthun; mae'n gallu addasu i'r amgylchiadau. Os yw'r byd yn fudr, beth am gynhyrfu'r dyfroedd cymylog? Os yw dynion yn feddw, beth am gymryd ychydig o alcohol, neu finegr hyd yn oed, ac yfed gyda nhw. Pam ceisio gorfodi eich syniadau ar eraill, dim ond i gyrraedd lle rydych chi nawr?"

   Atebodd KHUAT NGUYEN: "Rwyf wedi ei glywed yn dweud, 'Pan wyt ti newydd olchi dy wallt, paid â gwisgo het fudr.' Mae fy nghorff yn lân, sut allwn i ddioddef cysylltiadau amhur? Byddwn yn taflu fy hun i ddyfroedd y Tuong fel bwyd i'r pysgod, yn hytrach na gweld fy mhurdeb yn cael ei faeddu gan faw'r byd. "

Gwenodd yr hen bysgotwr wrth rwyfo i ffwrdd. Yna dechreuodd ganu:

“Mae dyfroedd limipid afon Tuong yn treiglo heibio.
Ac rwy'n golchi fy nillad ynddo.
Ond a ddylai'r dyfroedd hyn fod yn gymylog,
Byddwn i'n golchi fy nhraed yn unig."

   Daeth ei gân i ben, gadawodd, heb ddweud dim mwy.

Gorwedd a Hanner

   Wrth ddychwelyd i'w bentref genedigol ar ôl taith bell, dywedodd un teithiwr y stori ganlynol: “Yn ystod fy nheithiau gwelais long wych, yr oedd ei hyd yn herio'r dychymyg. Gadawodd bachgen ifanc o ddeuddeg bwa'r llong hon i gerdded i'r coesyn. Erbyn iddo gyrraedd y mast, roedd ei wallt a'i farf eisoes wedi troi'n wyn, a bu farw yn henaint cyn iddo allu cyrraedd y coesyn. "

   Yna siaradodd brodor o'r pentref, a oedd wedi clywed straeon o'r natur hon o'r blaen: “Ni welaf unrhyw beth mor hynod yn yr hyn yr ydych newydd ei gysylltu. Fe wnes i fy hun basio trwy goedwig a oedd wedi'i llenwi â choed mor dal nes ei bod hi'n amhosib amcangyfrif eu taldra. Mewn gwirionedd, hedfanodd aderyn a geisiodd gyrraedd ei gopaon am ddeng mlynedd heb hyd yn oed agosáu at y marc hanner ffordd.

   "Mae hynny'n gelwydd ffiaidd! ” gwaeddodd y storïwr cyntaf. “Sut y gallai’r fath beth fod yn bosibl?"

   "Sut?" gofynnodd y llall yn dawel. “Pam, os nad dyna’r gwir, ble fyddai dod o hyd i goeden a allai fod yn fast ar gyfer y llong rydych chi newydd ei disgrifio?"

Y Fâs wedi'i ddwyn

   Yn sicr Deml bwdhaidd, darganfuwyd bod fâs euraidd wedi diflannu ar ôl aberthu i nefoedd. Cyfeiriodd amheuaeth at gogydd a oedd wedi bod yn sefyll yn agos ato yn ystod y seremoni. Ar ôl cael ei arteithio, cyfaddefodd y lladrad, a datgan ei fod wedi ei gladdu yng nghwrt y deml.

   Aethpwyd â'r cogydd i'r cwrt a'i orchymyn i nodi'r union fan. Cloddiwyd yr ardal ond ni ddarganfuwyd dim. Dedfrydwyd y cogydd i farwolaeth a'i roi mewn heyrn i aros am gael ei ddienyddio.

   Sawl diwrnod yn ddiweddarach aeth cynorthwyydd deml i mewn i siop gemydd yn yr un ddinas a chynnig cadwyn euraidd i'w gwerthu. Roedd y gemydd yn amheus ar unwaith, ac adroddodd ffaith awdurdodau'r deml a arestiwyd y cynorthwyydd. Fel yr amheuir, canfuwyd bod y gadwyn yn perthyn i'r fâs goll. Cyfaddefodd y cynorthwyydd ei fod wedi dwyn y fâs a symud y gadwyn, cyn claddu'r fâs yng nghwrt y deml.

   Unwaith eto fe wnaethant gloddio i fyny'r cwrt, a'r tro hwn fe ddaethon nhw o hyd i'r fâs euraidd. Fe'i lleolwyd yn yr union fan a nodwyd yn flaenorol gan y cogydd, ond bu'n rhaid cloddio ychydig fodfeddi yn ddyfnach.

   Efallai y byddwn yn gofyn: Pe bai'r heddlu wedi dod o hyd i'r fâs euraidd y tro cyntaf, neu pe na bai'r lleidr go iawn wedi'i ddal, sut fyddai'r cogydd wedi dianc rhag cael ei ddienyddio? Hyd yn oed pe bai wedi cael mil o geg, sut y byddai wedi gallu profi ei ddiniweidrwydd?

ANNOTATE:
1: Mr. GEORGE F. SCHULTZ, oedd Cyfarwyddwr Gweithredol Cymdeithas Fietnam-America yn ystod y blynyddoedd 1956-1958. Roedd Mr SCHULTZ yn gyfrifol am adeiladu'r presennol Canolfan Fietnam-Americanaidd in Saigon ac ar gyfer datblygu rhaglen ddiwylliannol ac addysgol y Cymdeithas.

   Yn fuan ar ôl iddo gyrraedd Vietnam, Dechreuodd Mr. SCHULTZ astudio iaith, llenyddiaeth a hanes Vietnam a buan y cafodd ei gydnabod fel awdurdod, nid yn unig gan ei gyd-aelod Americanwyr, canys yr oedd yn ddyledswydd arno eu briffio yn y pynciau hyn, ond gan lawer Fietnameg hefyd. Mae wedi cyhoeddi papurau o’r enw “Yr Iaith Fietnamaidd"A"Enwau Fietnam”Yn ogystal ag Saesneg cyfieithiad o'r Cung-Oan ngam-khuc, "Plaintiau Odalisque. "(Dyfyniad Rhagair gan VlNH HUYEN - Llywydd, Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymdeithas Fietnam-Americanaidd, Chwedlau FietnamHawlfraint yn Japan, 1965, gan Charles E. Tuttle Co., Inc.)

GWELER MWY:
◊  Cyfarfod Rhagfynegol BICH-CAU - Adran 1.
◊  Cyfarfod Rhagfynegol BICH-CAU - Adran 2.
◊  CINDERELLA - Stori TAM a CAM - Adran 1.
◊  CINDERELLA - Stori TAM a CAM - Adran 2.
◊  Gem RAVEN.
◊  Stori TU THUC - Gwlad BLISS - Adran 1.
◊  Stori TU THUC - Gwlad BLISS - Adran 2.
Origin Tarddiad Banh Giay a Banh Chung.
Version Fersiwn Fietnam (Vi-VersiGoo) gyda WEB-Hybrid:  BICH-CAU Hoi ngo - Phan 1.
Version Fersiwn Fietnam (Vi-VersiGoo) gyda WEB-Hybrid:  BICH-CAU Hoi ngo - Phan 2.
Version Fersiwn Fietnam (Vi-VersiGoo) gyda WEB-Hybrid:  Viên ĐÁ QUÝ của QUẠ.
Version Fersiwn Fietnam (Vi-VersiGoo) gyda WEB-Hybrid:  Câu chuyện TẤM CAM - Phân 1.
Version Fersiwn Fietnam (Vi-VersiGoo) gyda WEB-Hybrid:  Câu chuyện TẤM CAM - Phân 2.

BAN TU THU
08 / 2020

NODIADAU:
◊ Ffynhonnell: Chwedlau Fietnam, GEORGES F. SCHULTZ, Argraffwyd - Hawlfraint yn Japan, 1965, gan Charles E. Tuttle Co., Inc.
◊ 
Mae'r holl ddyfyniadau, testunau italig a delwedd wedi'u sepiaized wedi'u gosod gan BAN TU THU.

(Amseroedd 1,206 Wedi ymweld, ymweliadau 2 heddiw)
en English
X